Organització II Jornades d’estudis locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzen les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

Descarregar el tríptic en format PDF.

Informació general:

Dates:

11 i 12 de novembre de 2016.

Lloc:

Local Parroquial de Calonge.

Horari:

Descarregar l’horari de les jornades en format pdf

Divendres, 11

16,00 Recepció i lliurament del material

16,15 Presentació de les Jornades

          Llorenç S. Galmés Verger, batle de Santanyí
Ricarda Vicens M Vicens Schluhe, regidora de Cultura
Cosme Aguiló, membre de Lausa

16,40 Conferència inaugural a càrrec del doctor Antoni Rodriguez Perea

          Del cel i de la mar. L’aigua a Santanyí

17,35 Descans

17,50 Guillem Mas Gornals i Joan J. Fornós Astó

          Geologia de la pedra de Santanyí. Estat actual de la qüestió

18,00 Monserrat Anglada Fontestad, Nicolau Escanilla Artigas, Beatriz Palomar Puebla i Damià Ramis Bernad

          Resultats preliminars del projecte d’intervenció arqueològica al jaciment de les Talaies de Can Jordi

18,10 Cosme Aguiló

          Una làpida romana inèdita

18,20 Maria Barceló Crespí

          Inventari dels béns del casat del rafal dels Porcs (1510)

18,30 Andreu Ramis Puig-gròs i Antoni Ginard Bujosa

         Tres mapes de visura de Santanyí (segles XVI-XVIII)

18,40 Margalida Obrador Bennasar

          Evolució de la població i la propietat a Calonge 1458 a 1800

18,50 Descans

19,10 Andreu Ponç i Fullana

          Presències lul·lianes a Santanyí

19,20 Pere Terrasa Rigo

          La restauració de la Mare de Déu de Consolació. Notícies històriques i recerca de l’autoria

19,30 Concepció Boncompte Coll

          Tres exvots pintats del Museu Parroquial de Santanyí

19,40 Maria Teresa Escalas i Tramullas

          Una biblioteca familiar a Santanyí en el segle XIX

19,50 Jaume Obrador Escalas

          El plànol geomètric del terme municipal de Santanyí 1859

20,00 Romà Escalas i Llimona

          Soirées Musicales: Un repertori musical inèdit de Mallorca al segle XIX

20,20 Posada en comú i debat

Dissabte, 12

10,00 Recepció

10,20 Miquela Danús Burguera i Marc Escalas

          Bartomeu Tomàs Ferrer, un santanyiner que va fer de faroner durant 22 anys a sa Dragonera

10,30 Joan Josep Serra Simó

          Vida i herència del santanyiner Joan Montaner Rosselló

10,40 Montserrat Alcaraz Vich

          Flora i fauna a Blai Bonet

10,50 Andreu Gabriel Veny i Miró

          El retaule del Roser de l’església parroquial de sant Andreu de Santanyí

11,00 Isabel Vidal Munar

          La irrupció del paisatge de Santanyí a la poesia dels anys cinquanta

11,10 Ramon Garcia Palacios

          “Atmosfera Cela”: un projecte inèdit de Blai Bonet (1961-1973)

11,20 Descans

11,40 Pau Vadell Vallbona

          Les plaguetes manuscrites de Blai Bonet i les referències santanyineres

11,50 Tomás Mut Ferragut

          Empremtes contrabandistes al terme de Santanyí

12,00 Cristófol-Miquel Sbert Barceló

          El CD Santanyí

12,10 Julio Cantos Gazquez

       La implementació de la permacultura en l’educació formal: l’exemple de l’IES Santanyí

12,20 Maria Antònia Jiménez Cortés

          La brisa (o embat) i el terral al municipi de Santanyí

12,30 Maria Adrover Fiol i Jaume Vadell Adrover

          Terres i activitat agrària dels voltants de Calonge

12,40 Posada en comú i resum

13,00 Cloenda

15,30 Visita guiada al Fortí de Cala Llonga

***

Descarregar la butlleta d’inscripció en format PDF.

Descarregar les bases de participació en format PDF.

Les Jornades es regiran per les bases següents:

1. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.

2. Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.

3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’1,5.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 24 de juny de 2016. A la butlleta d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full, amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.

5. El termini per a la presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016. Se n’haurà de presentar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti l’organització, que es podran consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de Santanyí.

6. L’entrega de la comunicació i del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

7. Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.

8. Cada comunicant comptarà amb un temps d’entre 15 a 20 minuts per fer-ne l’exposició (l’organització es reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari).

9. L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.

10. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin.

11. La Comissió Científica de les Jornades és l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions. La Comissió Científica podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

12. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa de Sant Andreu de 2017.

14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de totes les bases.

Comissió científica:

Maria Barceló Crespí, historiadora.
Magdalena Gayà Vidal, biòloga.
Jaume Vadell Adrover, biòleg.
Joan Mas i Vives, filòleg.
Cristòfor Salom Garreta, arqueòleg.

Informació i inscripcions:

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta a tothom. La data límit d’inscripció a les Jornades acaba el 11 de novembre de 2016.

Les persones interessades a obtenir crèdits de formació del professorat s’han d’inscriure al Portal de Personal (Centre de Professorat de Manacor) i seguir les instruccions que s’hi detallen.

El desenvolupament de les Jornades serà els dies 11 i 12 de novembre de 2016 al Local Parroquial de Calonge.

Llocs d’inscripció:

a/e: jornades@ajsantanyi.net
Registre general de l’Ajuntament de Santanyí (Plaça Major, 12 – Santanyí)