Organització I Jornades d’estudis locals

Horari de les Jornades en format PDF

Informació general

Normes de presentació de les comunicacions per a les I Jornades d’estudis locals en format PDF

Descarregar butlleta d’inscripció en format PDF

Bases de participació

I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí, 14 i 15 de novembre de 2014

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzen les I Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, anima els investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

Les Jornades es regiran per les bases següents:

1. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.

2. Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.

3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’1,5.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 15 de setembre de 2014. A la butlleta d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full, amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.

5. El termini per a la presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 7 de novembre de 2014. Se’n presentarà una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti l’organització, que es podran consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de Santanyí.

6. L’entrega de la comunicació i del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

7. Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.

8. Cada comunicant disposarà de 15 a 20 minuts per fer la seva exposició (l’organització es reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari).

9. L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.

10. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin.

11. La Comissió Científica de les Jornades és l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions. La Comissió Científica podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

12. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa del llibre de l’any 2015.

13. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i la seva decisió serà inapel·lable.

14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de totes les bases.

Comissió científica:

  • Maria Barceló Crespí, historiadora.
  • Magdalena Gayà Vidal, biòloga.
  • Miquel Grimalt Gelabert, geògraf.
  • Joan Miralles i Monserrat, filòleg.
  • Cristòfor Salom Garreta, arqueòleg.

Informació i inscripcions: 

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta a tothom. La data límit d’inscripció a les Jornades acaba el 14 de novembre de 2014.

Les persones interessades a obtenir crèdits de formació del professorat s’han d’inscriure al Portal de Personal (cprmanacor.caib.es) i seguir les instruccions que s’hi detallen.

Per a més informació us podeu adreçar a la web de l’Ajuntament de Santanyí (ajsantanyi.net) o a la web de LAUSA Associació Cultural (lausa.cat).

El desenvolupament de les Jornades serà els dies 14 i 15 de novembre de 2014 al local de la Residència de s’Alqueria Blanca.

Llocs d’inscripció:

A/e: drigo@ajsantanyi.net

Registre general de l’Ajuntament de Santanyí (Plaça Major, 12 – 07650 Santanyí)