Can Jordi

Troballa espasa: Cosme Aguiló, Joan Covas i Joan Carreras.

Cosme Aguiló, Joan Coves i Joan Carreras el dia de la troballa de l’espasa (26 de desembre de 1978).
Imatge: Joan Pinya.

Campanyes d’excavació

Les Talaies de Can Jordi, jaciment arqueològic de Santanyí.

Situat a tres quilòmetres de Santanyí, en direcció a Felanitx, Can Jordi és un dels poblats amb major extensió de l’illa (uns 12000m2 intramurs) i conté alguns trams de la muralla en excel·lent estat de conservació. Per altra banda, la potència estratigràfica detectada a diversos sectors del jaciment fa previsible l’aparició de nombroses estructures arquitectòniques. La gran diversitat de tècniques constructives que presenta és una altra de les característiques que el fan excepcional.

La història recent

La primera referència escrita que coneixem del poblat data aproximadament de 1899 i es troba en una obra inèdita, manuscrita, original del prevere santanyiner Guillem Vadell. Figura en un inventari d’estacions prehistòriques amb el nom de Pletas de can Jordi.

1962-1963. B. Vidal i Tomàs, fent referència al llogaret de la Costa i a la seva església, diu el següent: «En torno a esta iglesita se formó, y rapidamente se deshizo, una minúscula y dispersa aldea, seguramente no tan importante como lo fue el inmediato poblado talaiótico de Can Cordella y Can Jordi, destruido casi por completo hace pocos años».

1979. Es produeix la troballa excepcional de dues espases en el poblat. En dóna la notícia un article de C. Aguiló, J. Covas i J. Carreras.

1984. Antoni López dóna a conèixer, en un article de divulgació, els resultats de tres campanyes d’excavació fetes en el poblat a partir de 1982, les quals consistiren en desenterrar una habitació radial del talaiot, la qual s’identificà com a taller de ceràmica. Es descobrí també un petit fragment de la muralla septentrional adossat al costat mateix del talaiot.

El projecte

Can Jordi és un jaciment de gran extensió, important per a la ciència i amb un acceptable grau de conservació. S’hi preveuen diverses actuacions, per tal de millorar-ne l’estat i poder-ne difondre els valors. Encara que n’és prioritària la restauració i conservació de les restes arquitectòniques subsistents, s’ha començat l’excavació sistemàtica del sector C.

Dissortadament, no té la totalitat del recorregut del mur, però així i tot, en els diferents trams conservats, es poden observar diverses tècniques de construcció, així com també diferències de mesura de les pedres, entre els paraments exteriors i interiors, aquests darrers amb un aparell bellament estructurat en filades regulars.

Malgrat les destruccions sofertes, presenta encara un nivell de conservació alt. És probable que, una vegada excavat, es pugui resseguir la murada en gran part del seu perímetre. És també alta la probabilitat de veure ressorgir les estructures dels dos talaiots destruïts durant el segle XX, a més, d’arquitectura domèstica que deu conservar-se soterrada en els nivells més baixos dels conradissos.

La immediata proximitat de Can Jordi al nucli urbà de Santanyí i la facilitat d’accés són factors determinants per poder dur-hi a terme activitats vinculades a programes educatius i a usos públics en general. Actualment, s’hi executa el projecte d’intervencions arqueològiques (2015-2019).

La singularitat del jaciment fa de Can Jordi un lloc òptim per aplicar-hi un pla d’actuació que tengui com a objectius la seva conservació i difusió.

Localització:

Mostrar Can Jordi al Google Maps… 

Projeccions tridimensionals:

Sector C, del poblat:

 

Zona excavada en el portal 2 del sector C:

Portal del sector B:

 

Brancal del portal de la guaitera, a la murada del sector C. Vista de la cisterna o possible hipogeu.

 

14/08/202

Galeria fotogràfica:

Documentació:

(D003) Article publicat al volum 57 del  Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (2001: 13-18), per Joan Carreras, sobre “El depósito de bronces talayóticos de Can Jordi (Santanyí). Nuevas aportaciones”.

(D0002) Article publicat al volum 37 del Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana (1979: 417-424), per Cosme Aguiló, Joan Coves i Joan Carreras, sobre la troballa de dues espases al poblat taliòtic de Can Jordi.

(D0001)Transcripció de l’article publicat al núm. 7 de la revista Sal i Xeixa, (gener 1985), per Antoni López Pons, sobre les excavacions a Can Jordi.

Agraïments:

D’una manera especial, pel seu suport, a Jaume Cardell.

Als propietaris que permeten que, en els seus terrens, es puguin realitzar activitats arqueològiques:

 • Andreu Ballester
 • Jaume Vidal
 • Miquel Ballester
 • Jeroni Obrador
 • Cosme Mestre
 • Antoni Mestre

A tos els voluntaris, sense els quals no es pot dur endavant la tasca:

 • Arcadi Abelló
 • Sebastià Agustí Adrover
 • Cosme Aguiló
 • Ferran Aguiló
 • Joan Gaspar Aguiló
 • Domènec Almerge
 • Joana Anguera
 • Joan Amengual
 • Maria Magdalena Amengual
 • Joan Antoni Arbona
 • Joan Arbona
 • Bartomeu Barceló
 • Sebastià Barceló
 • Joan Benejam
 • Cristòfol Bennassar
 • Fèlix Bieri
 • Francesc Binimelis
 • Jaume Binimelis
 • Francesc Bernat Bieri
 • Conxita Boncompte
 • Maria Eulàlia Bonet
 • Hans Bracker
 • Maria Burguera
 • Joan Carreras
 • Antoni Cirer
 • Joan Clar
 • Roc Clar
 • Antoni Escalas
 • Teresa Escalas
 • Miquel Àngel Escanellas
 • Alfons Estarellas
 • Joan Ferrer
 • Bartomeu Font
 • Laura Font
 • Maria Forteza
 • Conxa Fransoi
 • María Fructuoso
 • Magdalena Gayà
 • Raimon Gayà
 • Susan Gray
 • Pilar Grioles
 • Jaume Jiménez
 • Joan Miquel López
 • Maria López
 • Clara Macau
 • Damià Malagrida
 • Marina Malagrida
 • Caterina Martínez
 • Inmaculada Mesas
 • Antoni Mestre
 • Jaume Mestre
 • Joan Mestre
 • Aniol Moya
 • Marilen Muntaner
 • Andreu Narbona
 • Gabriel Noguera
 • Marc Noguera
 • Catalina Obrador
 • Catalina Oliver
 • Miquel Pagès
 • Beatriz Palomar
 • Estela Pérez
 • Marc Pérez
 • Maria del Mar Perona
 • Joan Pinya
 • Maties Pizarro
 • Carles Quintana
 • Anna Ramis
 • Damià Ramis
 • Estel Rossell
 • Agnès Rigo
 • Andreu Rigo
 • Mateu Rigo
 • Miquel Rigo
 • Miquel Àngel Rigo
 • Araceli Rosselló
 • Cristòfor Salom
 • Violeta Sarmentero
 • Doris Schuppe
 • Rainer Schuppe
 • Pere Juli Serra
 • Antonia Server
 • Jaume Servera
 • Gregori Suau
 • Duncan Sykes
 • Luise Thönnes
 • Ricard Tobaruela
 • Alberto Torres
 • Antoni Vecina
 • Pau Vecina
 • Catalina Vidal
 • Conxa Vidal
 • Francisca Vidal
 • Jaume Vidal
 • Marc Vidal
 • Miquela Vidal
 • Patrícia Vidal
 • Rosa Vidal
 • Salvador Vidal
 • Sebastià Vidal
 • Teo Viera

I a l’Ajuntament de Santanyí, per la seva implicació amb el projecte.

Patrocinadors