Avís legal

Titularitat

LAUSA, Associació Cultural, amb domicili al carrer Costa i Llobera, 2, 07690, Es Llombards, inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el número 311000007906, per resolució de 16 de desembre de 2011 de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, amb N.I.F. núm. G57767113, és propietària i gestora del  web amb l’adreça www.lausa.cat.

Contingut de la pàgina

El contingut del web www.lausa.cat podrà ser modificat en qualsevol moment, sense necessitat de comunicació prèvia per LAUSA, Associació Cultural.

www.lausa.cat ofereix enllaços d’accés a llocs web de tercers perquè els visitants tinguin més fonts d’informació a internet i puguin complementar dades de la informació que redacta. LAUSA Associació Cultural no és responsable ni del contingut d’aquestes webs ni dels resultats obtinguts per qui hi recorri.

www.lausa.cat podrà oferir continguts publicitaris. Els anunciants i patrocinadors són els responsables tant del compliment de les lleis com dels continguts del material que difonen i publiquen.

LAUSA, Associació Cultural  no pot garantir que l’accés al web o els continguts siguin exempts de tot error, però sí que vetlla perquè no n’hi hagi i per esmenar-los, si és el cas.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest  web i tots els continguts, incloent-hi textos, imatges, àudios, vídeos, dissenys, creativitat i tot altre material, són propietat de LAUSA, Associació Cultural o de tercers que li n’han autoritzat l’ús.

www.lausa.cat s’edita en règim de drets Creative Commons, (Reconeixement-No comercial-Sense Obra Derivada 3.0 No adaptada .)

Per tant, els textos publicats a www.lausa.cat es poden copiar, distribuir i transmetre públicament i lliurement, sempre sota les condicions següents:

  • Cal esmentar-ne la font.
  • Cal respectar-ne la contextualització original.
  • No se’n pot fer un ús comercial.
  • No se’n pot fer obra derivada.

Ara, no s’editen en règim de Creative Commons, sinó en el de drets d’autor legalment en vigor, totes les fotografies, alguns articles i, en general, tots els materials cedits per tercers (quan s’indica).

Responsabilitat sobre contingut i ús

L’usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web i no modificarà ni farà malbé, de cap manera, les dades, els programes o els documents del web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic de la web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

LAUSA, Associació Cultural no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d’aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a LAUSA, Associació Cultural. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d’accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de LAUSA, Associació Cultural.

LAUSA, Associació Cultural es reserva el dret d’efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns al web, i de suspendre’n temporalment l’accés per introduir-hi millores o per fer-ne el manteniment.

LAUSA, Associació Cultural declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen al seu web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

www.lausa.cat pot fer servir galetes (‘cookies’) en algunes pàgines. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari per fer-li més còmoda i ràpida la comunicació amb www.lausa.cat.  Aquestes dades no tenen cap més finalitat que la d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del web. En cap cas, doncs, no es fan servir les galetes per aconseguir dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els navegadors d’internet per obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser-ne advertit abans de la instal·lació i pot impedir-la, si vol. Podeu consultar la política de cookies del web.

L’usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s’han d’abstenir d’insultar o d’emprar un llenguatge ofensiu.

Limitació de la responsabilitat

LAUSA, Associació Cultural no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se’n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web.

Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

D’acord amb el que estableix la normativa vigent, li informem que les dades personals que pugui facilitar durant l’ús d’aquesta web (en endavant “el Web”) seran tractades en qualitat de Responsable del tractament per LAUSA, Associació Cultural, amb domicili al carrer Costa i Llobera, 2,  07690, Es Llombards, inscrita en el Registre d’Associacions de les Illes Balears amb el número 311000007906, per resolució de 16 de desembre de 2011 de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears, amb N.I.F. núm. G57767113.

Si vol, podrà posar-se en contacte  al correu electrònic:  info@lausa.cat

Està obligat a facilitar dades personals?

La visita al Web no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.  No obstant això, l’ús d’alguns dels serveis disponible al web depèn de l’emplenament de formularis d’informació personal.

Les dades que se sol·licitin en els diferents formularis del web són els necessaris per a oferir els serveis sol·licitats.  La negativa a proporcionar les dades assenyalades com a necessaris pot suposar la impossibilitat d’oferir adequadament aquests serveis.  Així mateix, podrà facilitar dades de manera voluntària amb l’objectiu que puguin oferir-se de manera òptima aquests serveis

Igualment, determinades funcionalitats del web depenen que vostè autoritzi el tractament de les seves dades personals.

Amb quina finalitat tractarà Lausa les dades personals de l’usuari i quant de temps?

Les dades personals que faciliti per a la prestació dels diferents serveis posats a disposició a través del lloc web seran tractades per Lausa d’acord amb les següents finalitats:

◾  En el cas d’emplenament d’impresos la finalitat amb la qual Lausa tractarà aquestes dades serà la indicada a cada imprès.

◾  En el cas d’emplenament d’impresos d’impresos amb dades bancaris, la finalitat de petició de dades de caràcter personal és la relacionada amb la gestió de soci de Lausa i el cobrament de les quotes com a soci.

◾  En el cas de consulta de documents la finalitat és la gestió del servei de recerca de documents disponibles posats a disposició a través del web.

◾  En el cas d’incloure algun correu de contacte, la finalitat serà la contestació a la sol·licitud realitzada.

◾  Igualment, l’informem que determinades funcionalitats del web depenen de l’ús de cookies, de manera que, en el cas que no hi hagi denegat la possibilitat del seu ús, es procedirà al tractament de determinada informació relacionada amb el seu ús del web.  Podeu veure les condicions per al seu ús en la Política de cookies.

En el moment de sol·licitar qualsevol dels serveis o fer ús de les funcionalitats indicades, se li oferirà informació més detallada sobre els concrets tractaments si és necessari.

Durant quant de temps tractarà LAUSA, Associació Cultural les dades personals?

 Les dades de l’usuari seran conservades mentre siguin necessaries per a la prestació dels serveis sol·licitats i, un cop finalitzada aquesta prestació, les seves dades seran conservades durant els terminis legalment exigits per a les possibles responsabilitats derivades del servei oferit.

Quines categories de dades de l’usuari tractarà Lausa, Associació Cultural?

Les dades personals necessàries per a la prestació dels diferents serveis disponibles al web són els que indica el corresponent formulari habilitat a aquest efecte.

Quina és la legitimació del tractament de les dades de l’usuari?

El tractament de les dades de l’usuari per part de LAUSA, Associació Cultural s’empara en la sol·licitud per part de l’usuari dels serveis posats a disposició a través del web o, si s’escau, en el consentiment que se li sol·liciti per a finalitats determinades, i que podrà retirar en qualsevol moment.  No obstant, en cas de revocar el seu consentiment, això no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

A quins destinataris es comunicaran les dades de l’usuari?

Les dades personals facilitades per l’usuari no seran comunicades a tercers, llevat que això sigui necessari per a la prestació dels serveis sol·licitats o quan l’usuari hagués acceptat expressament la seva comunicació.  En ambdós supòsits, l’usuari serà degudament informat d’aquesta possibilitat abans de procedir a la comunicació de les seves dades personals.

Quina responsabilitat té l’usuari?

L’usuari serà responsable que les dades que faciliti a LAUSA, Associació Cultural siguin veritables, exactes, completes i actualitzades.  A aquests efectes, l’usuari respondrà de la veracitat de totes les dades que comuniqui i ha de mantenir degudament actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Igualment, serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a LAUSA, Associació Cultural o a tercers.

Quins drets té l’usuari?

L’Usuari pot enviar un escrit a l’adreça de LAUSA, Associació Cultural o mitjançant correu electrònic a l’adreá info@lausa.cat, amb el títol de l’assumpte “Protecció de Dades”, adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat , en qualsevol moment i de manera gratuïta, per:

◾  Revocar els consentiments atorgats.

◾  Accedir a les seves dades personals.

◾  Rectificar les dades inexactes o incompletes.

◾  Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

◾  Obtenir de LAUSA, Associació Cultural la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

◾  Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

◾  Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (agpd.es) quan l’interessat consideri que LAUSA, Associació Cultural ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

És segur facilitar dades personals?

LAUSA, Associació Cultural tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte dels mateixos, de conformitat amb el que preveu la normativa d’aplicació, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Pot canviar la política de privacitat?

LAUSA, Associació Cultural es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents.  En aquests supòsits, anunciarà en aquest web els canvis introduïts amb una antelació raonable a la de la seva posada en pràctica.