Assemblea 1

* S’han suprimit les dades de caràcter personal.

Reunits a Santanyí, el dia 10 de setembre de 2011, a les 21 hores, les persones que s’indiquen a continuació:

Maria Eulàlia Bonet Vidal, *

Gabriel Noguera Tugores, *

Antoni Mestre Vallbona, *

Joan Mestre Amengual, *

Jaume Mestre Amengual, *

Cristòfor Salom Garreta, *

Cosme Aguiló Adrover, *

Tots tenen capacitat d’obrar i actuen en nom propi per tal de constituir una associació.

Les persones reunides tenen un intercanvi d’impressions per constituir una associació que tindrà l’adreça en aquest municipi.

Acorden

Constituir al Municipi de Santanyí LAUSA, Associació Cultural a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

Aprovar els Estatuts pels quals es regeix l’associació, que s’han llegit en aquest acte i han estat aprovats per unanimitat de les persones reunides.

Trametre al Registre d’Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears els Estatuts de l’associació —per triplicat i signats a tots els fulls per tots els membres fundadors per fer-ne la inscripció— i també dues còpies de l’acta, amb la signatura dels fundadors, d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associacions.

Designar les persones integrants de l’òrgan de govern provisional:

El president: Gabriel Noguera Tugores

La secretària: Maria Eulàlia Bonet Vidal

El vicepresident: Cristòfor Salom Garreta

El tresorer: Antoni Mestre Vallbona

Vocals:

Joan Mestre Amengual

Jaume Mestre Amengual

Cosme Aguiló Adrover