Campanya (2022) de restauració al poblat talaiòtic de Can Jordi

Imatge: Sebastià Vidal

Entre els dies 23 d’agost i el 2 de setembre desenvoluparem la campanya de restauració arqueològica al jaciment de les talaies de can Jordi. Durant la campanya realitzada l’any passat, la major part de les actuacions se centraren en l’excavació de l’habitació rectangular de període talaiòtic, així com a l’espai entre l’esmentada habitació i la murada, a més de la cubeta extramurs, associada a un passadís estret en la mateixa murada.

La intervenció arqueològica d’enguany té com a objectiu consolidar i restaurar en la mesura del possible les estructures implicades en l’excavació de l’any passat, a més a més de la neteja de vegetació que pugui afectar en general la integritat del jaciment.

23/08/2022:  Avui, en la primera jornada de la campanya, les tasques s’han centrat en la neteja i perfilat dels paraments interiors dels murs de l’habitació rectangular per a poder efectuar-hi posteriorment intervencions per consolidar l’estructura i enganxar a les pedres fracturades els fragments separats que s’hi puguin remuntar.


Imatge: Sebastià Vidal


Així mateix, s’ha començat a excavar la solera de la gran foganya i cendrer adossats al mur nord-oest per poder procedir posteriorment a la seva restauració. Fruit d’aquest procés d’excavació, han aparegut per sota de la solera un conjunt de lloses que, possiblement, formin tota una superfície enllosada, tal com s’ha observat en altres casos en aquest tipus de foganyes.

Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2022:  En el dia d’avui, una vegada netejat i perfilat el parament intern del mur sud de l’habitació d’època talaiòtica, la restauradora ha iniciat les tasques de reposició dels fragments separats de les pedres esquerdades. La restitució d’aquests fragments es du a terme enganxant amb productes de resina epoxídica específica cada tros a la superfície de l’esquerda a la pedra corresponent. Es tracta d’una feina acurada, semblant a muntar un trencaclosques, que s’ha de fer amb precisió.

Imatge: Sebastià Vidal

Paral·lelament, s’ha acabat el procés d’excavació del nivell d’argila sobre l’enllosat de la foganya, deixant totes les lloses al descobert per al procés de restauració. Una vegada documentada aquesta fase de l’excavació de la llar, s’ha realitzat una excavació restringuda al cantó esquerra de la unió amb el mur per tal de posar de manifest l’estructura estratigràfica de la foganya, des de la roca mare fins a la superfície superior del a solera d’argila en contacte amb el foc (preparat previ sobre la roca / enllosat / solera d’argila refractària).


Imatge: Sebastià Vidal

Al llarg de la jornada han arribat diferents visites de veïns de la zona i un grup d’arqueòlegs interessats en el jaciment. L’arqueòleg Damià Ramis, codirector de la campanya, ha atès totohom i ha donat les oportunes explicacions sobre la campanya i les característiques del jaciment.

25/08/2022:  Les tasques principals que s’han duit a terme avui al jaciment arqueològic han estat continuació de les iniciades aquests dies passats. Alhora que se procedia a acabar tasques de neteja i perimetració de la superfície enllosada, eliminant restes de sediment entre les lloses, la restauradora ha començat a fer les primeres proves amb morter de calç amb colorant i aplicar-lo a l’estructura de la llar de foc per tal de trobar-hi la textura i el color mes adequats per al procés de consolidació de la foganya.


Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps, se continuen les tasques de neteja a la zona a rehabilitar, consistents en eliminar la terra entre les pedres de les parets del parament intern de la murada i del murs de l’habitació talaiòtica, i deixar-ho tot preparat per aferrar-hi els fragments esquerdats sempre que sigui possible.


Imatge: Sebastià Vidal


26/08/2022: 
Les feines de la jornada d’avui s’han començat centrat en l’aplicació de morter de calç a les estructures del mur sud-est de l’habitació talaiòtica. Aquest mur mostra només un parament, amb els elements disposats en una única filera de grans pedres i dues fileres de pedres de menor grandària. Va quedar a la vista després d’excavar durant la passada campanya també un mur de cronologia posterior que s’assentava sobre ell. Amb l’aplicació del morter de calç i l’aferrat dels fragments esquerdats quan sigui possible, es pretén assolir la consolidació d’aquest element associat a l’habitació talaiòtica.

Alhora, es continuen també les tasques de consolidació de l’estructura de la gran foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació esmentada.


Imatge: Sebastià Vidal

29/08/2022: 
Continuen en el jaciment de les talaies de can Jordi les actuacions de restauració per a la consolidació dels murs i altres elements de les estructures ja excavades en anteriors campanyes. La pluja caiguda el dissabte no ha afectat les tasques fetes fins al moment perquè, de forma preventiva, s’havien protegit i cobert les superfícies implicades.La fragmentació de les pedres dels murs és molt gran, degut fonamentalment als processos de meteorització de les superfícies en contacte amb l’aire i a l’acció de les rels de plantes entre els intersticis de les pedres. Tot i que es disposen dels fragments caiguts, resulta difícil la reposició a la pedra originària per mor dels moviments que es produeixen entre els diferents elements que formen els murs. La tasca de restauració, en aquest sentit, és laboriosa, lenta i requereix molta paciència.

D’altra banda, la restauradora continua la feina de consolidació del mur sud-est de l’habitació talaiòtica mitjançant l’aplicació de morter de calç per reforçar-ne l’estructura.

Imatge: Sebastià Vidal

30/08/2022-01/09/2022: 
En aquesta campanya de restauració al jaciment de les talaies de can Jordi, les jornades de dimarts, ahir i avui, ja a la recta final, s’han caracteritzat per la rutina de les tasques que s’hi desenvolupen.

Actualment s’han completat, pràcticament, les feines d’enganxat a les pedres dels murs dels fragments que presentaven possibilitats de remuntar-los al seu lloc original. Així doncs, els esforços s’han concentrat en aquests dies en la consolidació de les estructures afectades amb l’aplicació de morter de calç. En aquest sentit, les dues estructures principals que reben l’atenció d’aquest procés de restauració són la foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació talaiòtica i tot el mur sud-est de l’esmentada  habitació.

El ritme d’execució d’aquestes tasques és lent per mor de la minuciositat amb què s’ha de fer (cal trobar els colors i matisos escaients del morter aplicat, la qual cosa requereix les corresponents proves prèvies) i els “tempos” que s’han de respectar en cada fase del procés, sobretot en el cas de la foganya, a causa de les diferents parts de la seva estructura i el tractament específic que requereix cada una d’elles.

Imatge: Sebastià Vidal 

02/09/2022: L’equip tècnic i els col·laboradors voluntaris han finalitzat oficialment la campanya de restauració al jaciment de talaies de can Jordi. Les actuacions arqueològiques per acabar l’excavació de la foganya a l’habitació talaiòtica han estat supervisades per Damià Ramis, codirector del projecte d’investigació triennal 2020-2022. 

Les tasques de restauració i consolidació de les estructures implicades han estat desenvolupades per la restauradora Magdalena Escales i la resta de l’equip tècnic i voluntariat que ha actuat seguint les seves instruccions. Queden encara alguns serralls per concloure definitivament les actuacions esmentades i seran completats en els propers dies.


Imatge: Sebastià Vidal 

Acabada la campanya, és el moment d’agrair a tots els components de l’equip, tant als tècnics com als voluntaris, la dedicació, l’esforç i la motivació per la bona feina feta.
Moltes gràcies!

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho podeu fer a la galeria.

Campanya (2022) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

06/08/2022: Amb l’ajuda inestimable dels voluntaris que ens han acompanyat, hem dedicat un matí a fer neteja de vegetació en el jaciment arqueològic de na Nova, a Cala Llombards.
La quinzena del 8 al 19 d’agost s’hi durà a terme en el poblat la campanya d’intervenció arqueològica consistent en tasques d’espedregament, consolidació i restauració de les estructures del jaciment.
Aprofitam per agrair als voluntaris la seva participació en aquesta jornada de neteja i encoratjam a tothom a participar també com a voluntaris a la campanya d’intervenció que està just a començar.

Imatge: Miquel Àngel Salvà

08/08/2022: Avui ha començat la campanya de Na Nova. En ser el primer dia, s’han coordinat les tasques a desenvolupar i s’han establit objectius prioritaris tant d’adequació del jaciment com arqueològics. El gruix dels esforços s’ha centrat en avançar en l’excavació del sector 3, llengua d’enderroc adossada al talaiot per la seva cara exterior (nord-est). La restauradora s’ha dedicat a consolidar les crestes del mur UE 7, de l’Edifici 1. Altres tasques també han consistit en l’excavació i adequació d’aquesta estructura, especialment del seu parament exterior, molt malmès per la crescuda d’elements vegetals intrusius.

Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2022: En el dia d’avui les tasques a Na Nova han estat variades. D’una banda, la restauradora s’ha seguit centrant en la consolidació del mur UE 7. Per tal de facilitar aquesta feina s’han desenvolupat excavació i despedregament subsidiaris del voltant d’aquesta zona. D’altra banda, s’ha seguit excavant el reble del mur frontal de l’Edifici 1, descobrint el que sembla o bé un mur transversal o bé un possible passadís cobert d’esbaldrec. A més, s’han eliminat dues rabasses d’ullastre incrustades a la cresta del talaiot, fet que permetrà garantir l’estabilitat d’aquesta part de l’estructura i millorar la visibilitat del conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha estat força profitosa. D’una banda, pràcticament s’ha buidat tot l’enderroc que cobria el sector 3 de l’exterior del talaiot, deixant a vista una paret que està aferrada al talaiot per aquesta part i que tanca el muret del passadís per darrere; s’haurà de seguir treballant per esclarir les relacions d’aquesta paret amb altres elements arquitectònics dels voltants. A dins l’Edifici 1 s’ha prosseguit amb el despedregament de l’interior de l’estructura, per tal de poder veure amb claredat línies de mur, que pel moment plantegen una lectura difícil degut a l’enderroc i, sobretot, al creixement d’ullastres. També s’ha intervingut en alguns punts de l’exterior del parament d’aquesta estructura, sanejant el mur i intentant veure com funcionen les possibles entrades a l’edifici.

Imatge: Sebastià Vidal

11/08/2022: Avui les tasques han estat variades. Un primer grup format per l’equip dels dos Joan s’ha dedicat a eliminar les restes d’una soca d’ullastre i de mata que havien crescut al parament del talaiot. Un cop llevades, ha passat a retallar els ullastres que creixen a l’interior de l’Edifici 1.

Imatge: Sebastià Vidal

Per altra banda, s’ha acabat de netejar el costat del mur UE 12 que es troba al sector 3, igualant la cota del pis a tot el sector.
També s’ha continuat espedregant l’interior de l’Edifici 1

Finalment, s’ha excavat l’exterior del mur nord de l’edifici 1 amb l’objectiu de treure a la vista el parament de l’estructura i donar monumentalitat al conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

12/08/2022: Darrer dia de la setmana! Avui l’equip antiullastre ha aconseguit eliminar un ullastre que havia crescut a l’exterior del mur de l’edifici 1 i això ens ha permès veure que el parament d’aquesta estructura, tot i que desplaçat en alguns punts, encara es conserva en aquest indret.

Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps hem continuat excavant l’exterior d’aquest mur per trobar el nivell on s’assenta el mur i donar monumentalitat a l’estructura.
També hem aprofitat que teníem molts de participants per fer net el mur UE 12 en el sector 4.
Al Sector 1 hem arreglat els perfils de terra on descansa el mur de reforç UE 4 amb l’objectiu de facilitar la consolidació de la seva base amb morter de calç.
Finalment, na Magdalena, la restauradora de l’equip, ha continuat preparant la part superior del talaiot per poder restituir les pedres caigudes que vàrem retirar les primeres campanyes d’excavació al jaciment.Imatge: Sebastià Vidal

Moltíssim gràcies a totes les persones que ens han donat un cop de mà aquesta setmana i han permès que les tasques d’adequació i consolidació avancin a tant bon ritme.15/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha comptat amb molts de voluntaris, fet pel qual ha estat bastant profitosa. Durant bona part del dematí, diversos equips han acabat de fer net d’herba alguns sectors del jaciment per tal de millorar l’apreciació de les restes de cara a la jornada de portes obertes.
Posteriorment, la major part de les tasques s’han centrat en despedregar distintes parts de l’Edifici 1, tant del seu interior com del mur frontal, on encara apareixen molts nivells d’enderroc i tenim poques certeses de com s’estructuren les possibles parets. La restauradora ha seguit consolidant el mur UE 7 i intentant definir els límits del mateix en un punt on l’esbaldrec ha causat pèrdua de bastants elements. Així mateix, alguns voluntaris s’han dedicat a perfilar diversos punts dels murs de l’Edifici 1.


Imatge: Sebastià Vidal

16/08/2022: Avui a Na Nova ha vengut el camió grua, fet que ha permès avançar algunes tasques que no es podien fer manualment. Així, s’han reposicionat quatre elements del parament extern del talaiot i uns altres sis al parament intern, sobretot en alguns punts en què la vegetació intrusiva havia provocat el seu desplaçament. Igualment, gràcies a la grua s’han pogut extreure algunes saques plenes de pedra i alguns altres blocs de grans dimensions provinents d’enderroc. Quant a les tasques dels voluntaris, s’ha prosseguit el despedregament de diversos punts de l’Edifici 1 i l’excavació del mur frontal d’aquesta estructura. També s’han adesat certes àrees en previsió de la jornada de portes obertes de l’horabaixa.


Imatge: Sebastià Vidal

L’horabaixa hem fet la jornada de portes obertes.


Imatge: Sebastià Vidal

17/08/2022: Després de la visita guiada i el taller de dimarts horabaixa, s’ha reprès l’activitat al jaciment amb més calma i temperatures més agradables. Durant la jornada d’avui s’ha donat per tancada l’excavació dels nivells superficials d’una estructura adossada a l’Edifici 1 per defora, el que ens ha permès definir línies de mur i possibles relacions entre estructures; caldrà seguir despedregant per acabar d’aclarir el comportament d’aquesta àrea. D’igual manera, s’ha donat per acabada l’excavació del gran nivell d’enderroc del sector 3, on encara quedaven algunes restes cobertes per blocs de pedra que la grua va extreure al llarg de la jornada d’ahir. L’excavació dels nivells baixos del mur extern de l’Edifici 1 s’ha donat casi per completada, el que ens ha permès veure on i com assenta aquesta estructura. Mentrestant, la restauradora s’ha dedicat a consolidar la part baixa del mur UE 4 (sector 1) amb morter de calç per tal d’evitar pèrdues de sediment i garantir la integritat de l’estructura. A darrera hora diversos voluntaris s’han centrat en despedregar nivells d’enderroc moderns que cobreixen estructures arquitectòniques que a poc a poc surten a la llum.


Imatge: Sebastià Vidal

18/08/2022:  La jornada d’avui ha tengut un ritme més moderat que els últims dies degut a un menor número de participants, però igualment s’han fet avanços importants de cara a la finalització de la campanya. S’han revisat i actualitzat diverses seccions de l’exterior del talaiot i, igualment, s’han plantejat nous punts de dibuix de cara a campanyes futures. Pràcticament s’ha donat per tancada l’excavació de l’exterior del parament de l’Edifici 1 i s’ha fet una neteja general de l’interior d’aquesta estructura, tant de pedra com d’herba. Altres actuacions del dia han inclòs el despedregat i excavació de nivells superficials per definir murs i l’excavació d’una petita àrea al sector 3.


Imatge: Sebastià Vidal

19/08/2022: Avui ha estat la darrera jornada de la campanya 2022 a Na Nova. Les tasques del dia s’han centrat en tancar diversos punts que quedaven pendents.
D’una banda, seguint la línia d’ahir, s’ha acabat de posar al dia tota la documentació i s’han realitzat les fotos finals de campanya. D’altra banda, s’han efectuat algunes actuacions petites de neteja de paraments, despedregat de diversos indrets i eliminació de rabasses.
La restauradora, per la seva part, ha consolidat el final del mur UE 7 que estava molt afectat per l’esbaldrec, deixant-lo amb un acabament ferm. Així mateix, ha vengut la mixta i s’ha aprofitat per a enretirar alguns blocs caiguts de dins l’Edifici 1 que s’ha enumerat correlativament i reservat per a una possible restitució. L’operari ha mogut igualment bona part del claper generat a dins la tanca.
Finalment, volem agrair el seu esforç a tots els voluntaris i col·laboradors que han participat en aquesta campanya.


Imatge: Sebastià Vidal

Fins l’any qui ve!

***

Si voleu veure imatges de la campanya, de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) i de la jornada de portes obertes ho podeu fer a la galeria.

Campanya (2021) de recerca arqueològica al poblat talaiòtic de Can Jordi

01/08/2021: Visita guiada, presentació de la campanya i música popular a Can Jordi.


Can Jordi 2021 visita guiada de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Les talaies de Can Jordi. Música popular de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Imatges: Joan Pinya

02/08/2021: Jornada 1:


Imatge: Sebastià Vidal

03/08/2021: Jornada 2:


Imatge: Sebastià Vidal

04/08/2021: Jornada 3:


Imatge: Sebastià Vidal

05/08/2021: Jornada 4:


Imatge: Sebastià Vidal

06/08/2021: Jornada 5:


Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2021: Jornada 6:


Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2021: Jornada 7:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui s’ha treballat en tres espais diferents:

– A l’habitació s’hi escaven nivells d’enderroc provocats per un incendi i s’hi observen importants i interessants fragments de bigues cremades que permeten intuir l’entrellat de la seva disposició quan feien de suport del sòtil.

– A la zona de la cubeta s’ha excavat fins a deixar a la vista una plataforma graonada que segueix la paret de la cubeta fins a donar accés al que sembla és la boca d’un pou. Sembla que en algun indret de la plataforma s’ha observat marques d’haver picat per facilitar l’accés amb seguretat.

– A la zona de transició entre el portal de l’habitació i el portal de la murada i el passadís d’accés a la cubeta, es treballa en l’excavació de nivells d’enderroc per tal de destriar-hi altres estructures o trobar el trespol d’ús.

11/08/2021: Jornada 8:


Imatge: Sebastià Vidal

Durant la jornada d’avui, la 8a de la campanya d’excavació al jaciment, l’equip d’arqueòlegs, tècnics, auxiliars i voluntariat ha continuat la prospecció en els tres espais de treball de jornades anteriors.

D’una banda, segueixen les feines d’escombrat i neteja a l’espai habitacional que, segons els arqueòlegs, degué col·lapsar per mor d’un gran incendi devers el segle VI abans de la nostra era (ANE). En aquestes tasques s’empren diferents tècniques de recollida, inclosa la utilització d’aspiradors. Aquests nivells d’incendi solen ser rics en materials molt variats i interessants per a l’anàlisi: ceràmica, fauna, carbons, llavors carbonitzades,… Per això, tot el sediment recollit s’ha garbellat i se n’han separat les troballes, a més de deixar-ne paquets de sediment per a anàlisi de flotació i altres mètodes analítics.

D’altra banda, l’espai de transició entre el suposat portal de l’habitació esmentada abans i el portal de la murada i corredor veí, avui ha quedat alliberat en gran part de nivells d’enderroc i es treballa ara en la identificació de les diferents unitats estratigràfiques (UE) inferiors per tal de diferenciar-hi els distints nivells d’ús.

Per últim, tenim l’activitat de la zona final del corredor estret veí del portal cegat que aboca a la cubeta amb una rampa retallada a la roca mare. Aquesta rampa fa baixada amb pendent al voltant d’un pilar fins a arribar a un cocó reblit de sediments. Avui s’ha enretirat el nivell de cendres que colmatava les primeres capes del reble i ha comparegut una capa de sediments força compactats, de color taronja argilós i d’altres més obscurs i humits, entre els que encara s’hi han trobat alguns fragments d’esquelet, possiblement de la zona pelviana d’un animal (en una de les imatges podeu observar les mans de l’antropòloga, senyora Cardona, manipulant dos dels fragments).


Imatge: Sebastià Vidal

En totes les zones de treball abans esmentades s’hi desenvolupen, evidentment, acurades tasques de recollida i etiquetatge de les mostres en funció de les UE on s’han recollides, a més a més de la presa de dades topogràfiques per a la seva geolocalització al jaciment i l’elaboració de la planimetria necessària per a documentar tot el procés d’excavació.

12/08/2021: Jornada 9:


Imatge: Sebastià Vidal

El més destacat de l’activitat de la jornada d’avui és el següent:

– S’ha deixat d’excavar, de moment, l’interior de la cubeta del final del corredor estret de la murada per mor que es considera que ja s’ha arribat a un nivell de sedimentació geològica prèvia a l’ocupació humana. Queda pendent trobar una explicació o interpretació plausible a l’ús de la cubeta associada a l’estructura del corredor, tasca que queda a consideració de l’equip d’arqueòlegs i antropòloga.

– Continuen les feines a l’espai de transició entre l’habitació i el portal cegat de la murada, amb eliminació de nivell d’enderroc i alguna estructura de fase més recent per deixar al descobert els nivells d’ús d’èpoques precedents.

– L’excavació de l’espai habitacional va a bon ritme i mostra ja nivells molt interessants per identificar-hi bé l’estructura d’una gran llar adossada al mur nord-oest, les empremtes de les bigues cremades sobre el trespol i nombroses restes de materials ceràmics i faunístics (vores de recipients, possiblement pitoides, ossos d’animals, morters, …) que, de ben segur, seran de gran vàlua per a aportar informació que ajudi a assolir els objectius d’investigació marcats pel projecte.

13/08/2021: Jornada 10:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui, a punt d’arribar a l’equador de la fase d’excavació, hi ha hagut al jaciment de les talaies de Can Jordi algunes visites. A més a més dels voluntaris que venen a ajudar en les tasques de l’excavació i les visites esporàdiques d’alguns curiosos, la compareixença de la tècnica del Consell de Mallorca, Helena Inglada, ha possibilitat que els directors del projecte compartissin amb ella les novetats de l’excavació i intercanviassin opinions sobre l’estat actual del procés.

També hi ha hagut un bon nombre de visites virtuals des de diferents parts d’Europa, tot aprofitant la connexió de xat a través d’Instagram entre l’arqueòleg de l’equip, Carles Velasco, i l’arqueòleg i explorador suís Gino Caspari, molt conegut a les xarxes socials per les seves activitats de divulgació. Si ho veleu veure, ho podeu fer al següent vincle: https://www.instagram.com/tv/CSglEzaK8-2/?utm_medium

Pel que fa a les tasques d’excavació, el més destacat d’avui se centra en l’espai habitacional. D’una banda, s’ha zonificat la superfície d’aquest espai mitjançant una quadrícula d’1 m2 per quadre per tal d’assegurar la recollida de mostres de forma homogènia i poder-hi identificar cada troballa amb la zona on s’ha localitzat. D’altra banda, com a exemple de la sistematització i cura amb la recollida de materials per a les posteriors analítiques, la restauradora del projecte, Magdalena Escalas, ha procedit amb l’extracció, protecció i empaquetat de les restes de bigues cremades que degueren formar part del sostre de l’habitació abans de col·lapsar, segurament, a causa d’un incendi. En el vídeo que s’acompanya, podeu veure alguns detalls d’aquest procés delicat d’extracció i empaquetament.


tcj_recollida_mostres_agost_2021_.mp4 de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

16/08/2021: Jornada 11:

Les tasques d’excavació de l’espai habitacional continuen a bon ritme i, segons el criteri dels arqueòlegs, sembla que la planificació realitzada per a la campanya es podrà realitzar en el termini previst.

Tot i això, aquestes tasques s’han de realitzar de manera molt acurada, ja que apareixen molts de materials diversos en diferents unitats estratigràfiques i cal fer una recollida minuciosa i sistemàtica de cada mostra o fragment per preservar-ne la integritat i identificar-hi les relacions entre altres de la mateixa UE.

Com a exemple, apareixen nombrosos fragments de ceràmica (vores, anses, bases i fragments de paret o cos del recipient, etc.) que formen part de cubells, olles o atuells que es podran remuntar en menor o major part, a més a més de la mostra de matèria orgànica que possiblement contenien en el seu interior. Així doncs, cal geolocalitzar en cada cas la troballa, identificar-la en funció de la casella o quadre de la retícula on s’ha trobat i guardar-la en bosses o recipients adients, degudament etiquetats segons el tipus de material.


Imatge: Sebastià Vidal

Un altre exemple interessant de material trobat són les restes de fauna (ossos llargs de les extremitats, mandíbules, omòplats…) que segurament seran d’utilitat per poder fer datacions amb tècniques analítiques de radiocarboni, a més a més de tota la informació que aportaran als estudis d’arqueozoologia.

Així mateix, una vegada porgada la terra i cendre recollida per extreure’n totes les mostres visibles, se’n conserva la resta de mostra sedassada per a una posterior anàlisi per flotació i obtenir-hi possibles mostres de pol·len o llavors fossilitzades. L’estudi d’aquestes mostres rep el nom de palinologia o paleopalinologia.

17/08/2021: Jornada 12:


Imatge: Sebastià Vidal

La major part de l’activitat d’avui a l’excavació de les talaies de can Jordi s’ha centrat en la recollida sistemàtica de mostres de cada un dels quadres de la retícula amb la qual es dividí la superfície de l’espai habitacional. Després de la geolocalització i empaquetat de les mostres, es procedeix a agranar la terra cendrosa que resta de la UE, porgar-la minuciosament i recollir-ne el porgat en bosses per a analítica posterior.

Aprofitam per agrair l’ajuda que ens proporcionen per a aquestes tasques de porgat i recollida de mostres els voluntaris que ens visiten. Ells fan possible que tot aquest procés es desenvolupi de forma més entretinguda i ajuden a la difusió del projecte d’investigació. Moltes gràcies, voluntariat!

18/08/2021: Jornada 13:

Imatge: Sebastià Vidal

L’equip d’excavació està ben content de rebre visites a talaies de can Jordi, com les que venen a veure el jaciment per conèixer-lo de primera mà (algun dels directors els acompanya en una breu visita explicada) o aquelles que resten una estona col·laborant o portant begudes refrescants. Moltes gràcies per l’interès que mostren totes aquestes persones que ens visiten!
Avui, netejat ja l’espai de transició entre l’habitació talaiòtica i la murada interior, ha quedat ben a la vista un curt corredor que arriba fins a un aparent portal interior, les estructures posteriors del qual encara no estan excavades.

Pel que fa a la recollida de materials, cal destacar l’extracció d’un altre important fragment de biga cremada i el seu empaquetament per a posterior anàlisi. I, com a qüestió anecdòtica del dia, és ben interessant la troballa d’uns fragments d’àmfora púnica enganxats entre si per una grapa o gafa de plom. Sembla que en aquell temps, els “escorxa-ribells” ja feien feines de reparació dels atuells de ceràmica!

19/08/2021: Jornada 14:


Imatge: Sebastià Vidal

Mentre les darreres tasques de neteja de la superfície de l’espai habitacional aporten encara bastants materials, sobretot faunístics, avui s’ha començat a excavar estructures que semblen d’èpoques posteriors, adossades perpendicularment a la murada i veïnes al corredor del portal cegat.

Per altra banda, avui també s’han iniciat les tasques de neteja dels materials ceràmics obtinguts, amb especial atenció als elements que aporten formes definides (vores, anses i altres elements), per tal de començar a analitzar les característiques identificatives de cadascun i les relacions entre aquests i les diferents unitats estratigràfiques. Tot plegat ajudarà a poder elaborar unes primeres interpretacions de les estructures excavades i una primera aproximació a les datacions d’aquests espais.

20/08/2021: Jornada 15:


Imatge: Sebastià Vidal

Gran part de l’activitat de la jornada d’avui s’ha centrat a desmuntar i excavar les estructures veïnes al corredor del portal sud cegat de la murada. Aquestes estructures (murs, rebles i segurament també enderrocs) s’organitzen de forma perpendicular a la murada i queden entre aquesta i estructures d’emmurallament interior anteriors, probablement d’abans fins i tot de la mateixa habitació del talaiòtic final adossada, l’excavació de la qual ja està a punt de concloure. Precisament en aquesta habitació, quan ja està pràcticament a la vista tot el trespol, s’hi destria molt bé la gran estructura de la llar de foc, adossada a la paret nord-est.

Així mateix, continuen les tasques de neteja de la gran quantitat de material ceràmic i faunístic recuperat durant aquesta setmana.


Imatge: Sebastià Vidal

El proppassat 12 d’agost, la periodista del Diario de Mallorca, Rosa Ferriol, entrevistà a peu de murada del poblat talaiòtic els dos directors de la campanya d’excavació, Damià Ramis i Nico Escanilla. Avui, la periodista publica un extens reportatge sobre l’entrevista i fa esment de les característiques més destacades del jaciment, explicades pels dos arqueòlegs, arran de les troballes realitzades durant aquesta i anteriors campanyes.

A l’esmentat article es fa ressò, especialment, de l’explicació que els arqueòlegs han donat a la cubeta que obligà a adaptar la construcció de la murada: l’estructura retallada en la roca amb una rampa d’accés a un cocó, suposadament, aportava aigua dolça, en ser un aflorament natural.

Picau damunt la imatge per veure-la ampliada.

23/08/2021: Jornada 16:


Imatge: Sebastià Vidal

A l’espai habitacional, suposadament datat sobre el talaiòtic final, s’hi duen a terme les darreres tasques d’excavació, consistents en la neteja acurada del trespol d’ús i la catalogació dels darrers materials ceràmics, faunístics i constructius que hi apareixen. També s’ha deixat ja d’excavar a la zona veïna del corredor del portal sud cegat, tot quedant una part del sediment per a posterior ocasió.

Així doncs, les tasques d’avui, com de la majoria de dies que resten de feina de camp de la campanya, se centren en una primera classificació i neteja de les mostres obtingudes a les diferents zones i unitats estratigràfiques excavades. Tenim la sort que, a més del voluntariat ja habitual, ens ha vingut a ajudar un parell de joves, molt voluntariosos i entusiastes, que han diferenciat bé les mostres de ceràmica de les de fauna i han aportat energies a la neteja dels materials.


Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2021: Jornada 17.

25/08/2021: Jornada 17:

Queden només dues jornades de treball de camp a l’excavació del jaciment i l’espai habitacional del talaiòtic final, pràcticament excavat ja per complet, encara és capaç d’aportar-nos alguna imatge curiosa: en un racó d’una de les cambres, un molí de pedra per moldre-hi gra compareix sobre les restes esclafades d’un atuell ceràmic.

Imatge: Sebastià Vidal

El volum de cendres i terra recollit d’aquesta habitació, una vegada porgades, identificades segons la quadrícula d’on s’han recollit i emmagatzemades en saques per a posterior anàlisi per flotació, és realment important. Veieu com a exemple, a la foto, les recollides avui matí.

Imatge: Sebastià Vidal

26/08/2021: Jornada 18:


Imatge: Joan Pinya

Avui, l’equip de treball a l’excavació de les talaies de can Jordi ha rebut la visita de persones estiuejants o residents, veïnes al poblat, i alguns grups de coneguts que s’han mostrat molt interessats a conèixer l’actualitat i les novetats de les intervencions arqueològiques al jaciment. Tant per part dels directors de l’equip d’arqueòlegs com per part dels col·laboradors de Lausa ha estat un plaer poder-los acompanyar en una breu visita guiada i explicar-los les característiques més interessants al respecte.

També hem rebut la visita dels nostres joves voluntaris que ja s’han acomiadat fins a properes intervencions. De fet, la fase de treball de camp de la campanya d’enguany està just a tocar el seu final: demà és el darrer dia de feina al poblat i la setmana vinent començarà la fase de treball de laboratori i la tasca de documentar totes les troballes fetes per poder extreure’n conclusions.

27/08/2021: Jornada 19:


Imatge: Gori Suau

Ha arribat el moment del final de la fase d’excavació. Avui s’han fet les darreres tasques per netejar la zona, protegir les restes i deixar-ho tot preparat per començar la fase de treball al laboratori. Tot i això, durant alguns dies de setembre, les Doctores Carme Belarte, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), i Marta Portillo vindran al jaciment per realitzar l’excavació i estudi especialitzat de la foganya.

A criteri de l’equip d’arqueòlegs, l’àrea intervinguda ha aportat resultats interessants que segurament s’ampliaran en tenir les dades del treball del laboratori i haver pogut completar els estudis especialitzats. Procurarem tenir-vos informats de les conclusions a les quals arribin els experts.


Imatge: Sebastià Vidal

Des de Lausa, aprofitam per donar les gràcies a tot l’equip que ha intervingut en aquesta campanya (arqueòlegs, tècnics, auxiliars, especialistes i voluntaris). La seva feina aporta noves informacions per a la comprensió i la interpretació del jaciment, alhora que afavoreix la protecció i conservació d’aquest inestimable patrimoni.

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho poder fer a la galeria.

Campanya (2021) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

28/06/2021: Primer dia de campanya:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui, primer dia de campanya,  tocava revisar la documentació que teníem de les campanyes passades (com anaven els estrats, quins eren els més moderns i quins els més antics, quin sediment cobria l’altre, etc.). Hem aprofitat per fer seccions noves al talaiot i hem decidit quina seria la millor manera de documentar i excavar l’enderroc/possible mur (però més bé enderroc) de davant el talaiot, devora l’ullastre.
Mentrestant, hem començat a excavar el racó que hi ha entre la paret seca i el talaiot que fins ara havíem deixat de banda.
Demà, si tot va bé, deixarem quasi totalment excavat el sector 1 i començarem a perfilar la cresta del talaiot per quan vengui la restauradora i amb la grua poder col·locar pedres del mur del talaiot al seu lloc.

29/06/2021: Segon dia de campanya:


Imatge: Sebastià Vidal

30/06/2021: Tercer dia de campanya:

Imatge: Joan Pinya

En la tercera jornada de treball de la campanya a Na Nova, les tasques s’han centrat sobretot al sector 1 (part nord de l’exterior del talaiot). Amb l’ajuda de voluntaris i auxiliars s’ha intentat aclarir l’estratigrafia d’aquesta àrea, i també s’ha prosseguit amb la seva excavació. Hi hem pogut identificar ja un nivell sedimentari de base que, amb algunes diferències, sembla tenir una naturalesa més o menys homogènia a la major part del sector. D’igual manera, s’ha documentat i excavat una estructura que podria haver format part, en origen, d’un possible mur molt malmès pel creixement d’un ullastre.
També hem aprofitat per avançar a la part superior del talaiot (reble). En aquesta zona s’han sanejat alguns punts afectats per les arrels d’ullastres i mates a fi de deixar-los llests per a la seva eliminació en els pròxims dies.


Imatge: Sebastià Vidal

01/07/2021: Quart dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

Avui, durant la quarta jornada de la campanya a Na Nova, els esforços s’han concentrat a dos punts. Per una banda, al sector 1 (exterior del talaiot) s’ha prosseguit l’excavació dels nivells sedimentaris que cobreixen la roca mare. Aquesta ha començat a aflorar a moltes zones, tot i que com que ho fa de manera irregular hem decidit deixar alguns punts sense excavar per tal de tenir el terreny anivellat. D’altra banda, a la part superior del talaiot s’ha continuat amb el sanejament del reble del parament per tal de poder eliminar els ullastres i mates que creixen al seu interior; igualment, hem perfilat els blocs del parament superior amb la finalitat d’avaluar les possibilitats de remuntatge de blocs caiguts. També hem iniciat el desempedregament de la pedra més menuda de la cambra interior de l’edifici i hem actualitzat algunes seccions.

02/07/2021: Cinquè dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

Durant la darrera jornada d’intervenció a Na Nova d’aquesta setmana les tasques s’han concentrat, sobretot, a la part superior del talaiot. Els nostres voluntaris i auxiliars han avançat les feines de sanejament del reble del talaiot i de l’interior de la cambra central, a fi de facilitar les maniobres de la grua que vendrà la setmana qui ve. Així, s’ha espedregat la cambra interna dels macs més petits i s’ha eliminat la capa herbàcia superficial. Igualment, s’han acabat de descobrir algunes arrels d’arbres incrustades al reble del talaiot per poder matar-les o, si és possible, extreure la rebassa.
També hem intervingut a l’exterior del talaiot. Al sector 3 s’ha excavat parcialment la UE 2, això és, el sediment orgànic més superficial que cobreix alguns blocs d’enderroc; d’aquesta manera, esperem que la setmana qui ve es puguin extreure manualment la majoria d’aquests blocs desplaçats que tapen la vista del parament del talaiot. D’altra banda, al sector 1 s’han fet algunes comprovacions per tal d’entendre les relacions estratigràfiques del racó més proper a la paret seca moderna.

05/07/2021: Sisè dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

06/07/2021: Setè dia de campanya:

Imatges: Sebastià Vidal

Avui, dimarts, les tasques d’adequació s’han concentrat especialment a la cambra interna del talaiot, la qual està reblida per enderroc. Aprofitant que han vingut la restauradora i el camió grua, s’han començat a moure els blocs més grossos de l’interior. Aquells que es consideraven completament desplaçats respecte del seu lloc original, la majoria, han estat descartats en un claper general. En canvi, alguns blocs la procedència dels quals era fàcil d’identificar s’han remuntat a la seva posició original a la cara interna del talaiot. Un tercer grup de blocs són els que, a causa d’estar afectats pel creixement d’ullastres invasius, ha estat necessari desplaçar i documentar. Un cop les rabasses estiguin completament eliminades, es podran recol·locar les pedres a la posició original de la qual provenien.
Hem d’agrair als voluntaris i auxiliars, especialment a Jaume i Francesc Binimelis, la seva dedicació a l’hora sanejar les soques i arrels dels ullastres que posen en perill la integritat de l’estructura prehistòrica.

07/07/2021: Vuitè dia de campanya:


Imatges: Sebastià Vidal

La jornada d’avui a Na Nova s’ha centrat exclusivament en el talaiot. Després que la grua ahir llevés el màxim de pedres grosses caigudes, avui s’ha espedregat manualment i excavat la cambra interna de l’edifici amb l’objectiu d’alliberar noves pedres per a la grua, que tornarà demà. Hem omplit més de cinc saques de pedra mitjana i petita del que és un gran nivell d’enderroc que rebleix l’interior del talaiot. També s’ha aprofitat per continuar amb el sanejament d’alguns ullastres que creixen pels paraments de l’estructura, tasca que és necessari anar realitzant de manera continuada. Així mateix s’ha anat actualitzant la documentació: dibuix de seccions, localització de punts amb l’Estació Total, recollida de material arqueològic…

08/07/2021: Novè dia de campanya:

Imatge: Joan Pinya

La jornada d’avui de Na Nova ha comptat, una vegada més, amb la presència de la grua mecànica i la restauradora. El ritme de feina, aleshores, ha estat supeditat a les tasques marcades per la grua. S’han enretirat nombroses saques tant de damunt el talaiot com de diversos punts de l’exterior que havien estat omplides amb pedra procedent del desempedregament manual. Així mateix, s’han recol·locat alguns blocs que havien estat desplaçats per acció antròpica o natural (creixement de vegetació) tant del parament intern com extern del talaiot. Aquesta tasca s’ha realitzat sota la supervisió de na Magdalena, la restauradora del projecte.
A dins la cambra interna del talaiot han prosseguit les tasques de desempedregament i excavació d’un nivell d’enderroc que presenta una gran potència. També s’ha continuat amb l’eliminació d’una gran rabassa d’ullastre que ha crescut dins el parament de l’edifici.
A l’exterior del talaiot, s’ha desempedregat la pedra més superficial del sector 3.

09/07/2021: Desè dia de campanya:

Imatges: Sebastià Vidal

Avui ha estat el darrer dia de campanya regular a na Nova, de manera que les tasques al jaciment s’han focalitzat en fer feines que teníem pendents i tancar les que teníem començades. Dins la cambra del talaiot, s’ha netejat el parament intern de terra i s’hi ha agranat la més superficial, però no s’ha seguit baixant gaire més la cota que teníem. Així mateix, s’ha aconseguit matar gairebé per complet una rabassa d’ullastre que aixecava diversos blocs del parament, els quals han estat desplaçats per sanejar el mur i retornats a la seva posició original un cop acabada la intervenció.
D’altra banda, tant a la part més superficial del reble del talaiot (UE 16) com als sectors 3 i 4 (exteriors), s’ha realitzat una neteja general (pedra menuda i terra) per a tenir el jaciment adequat per a les fotos finals i la jornada de portes obertes. També s’han actualitzat les seccions planimètriques que teníem pendents, mentre que la brigada de l’Ajuntament de Santanyí se n’ha endut la llenya que havíem anat traient aquests darrers dies.
A darrera hora de la jornada, han visitat el jaciment la batlessa Maria Pons i el seu equip per tal de veure els avanços fets durant la campanya i discutir les perspectives de futur del projecte.

***

Si voleu veure imatges de la campanya i de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) ho poder fer a la galeria.

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia a Can Jordi

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia al poblat talaiòtic de les talaies de Can Jordi.

Tipus de feina: tasques relacionades amb l’excavació arqueològica i el tractament de materials.

Durada de la campanya: del 2 d’agost al 24 de setembre.
Horari: els matins de dilluns a divendres.

Es valorarà experiència en tasques arqueològiques.

Explicitau concretament la vostra disponibilitat dins les dates de la convocatòria.

Si estau interessats, o voleu més informació, escriviu o enviau els vostres currículums, amb la referència CAN JORDI, abans del 30 de juny de 2021, a: info@lausa.cat

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia a na Nova

Convocatòria per cobrir places d’auxiliar per feines d’arqueologia al poblat talaiòtic de na Nova (Cala Llombards).

Tipus de feina: espedregar i assistència a tasques d’excavació arqueològica.

Durada de la contractació: deu dies, de dia 28 de juny a dia 9 de juliol.

Horari: de 8 a 15 entre dilluns i divendres.

Es valorarà experiència en tasques arqueològiques.

Si estau interessats, o voleu més informació, escriviu o enviau els vostres currículums, amb la referència NA NOVA, abans del 20 de maig de 2021, a: info@lausa.cat

Publicació memòries d’excavació de 1982 i 1984 de Can Jordi

Fer clic a la imatge per ampliar-la.

Edicions UIB, de la Universitat de les Illes Balears, ha publicat les memòries d’excavació dels anys 1982 i 1984 de les Talaies de can Jordi.  La publicació és, exclusivament, en format digital.

La publicació es pot comprar a:

 

I al següent vincle podeu veure una mostra (les 13 primeres pàgines):
Mostra de la publicació

Campanya (2020) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de Can Jordi

03/08/2020: Hem començat la campanya.


Imatge: Gori Suau

04/08/2020


Imatge: Toni Mestre

05/08/2020


Imatge: Toni Mestre

06/08/2020


Imatge: Sebastià Vidal

Campanya 2020 intervenció arqueològica a Can Jordi (1) de Lausa (Nico Escanilla)/a> a Vimeo.

07/08/2020


Imatge: Toni Mestre

10/08/2020

Avui hem rebut la visita institucional de la Consellera Insular de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, la Directora Insular de Patrimoni i els representants regidors de l’Ajuntament de Santanyí.


Imatge: Sebastià Vidal

Les Notícies Vespre a IB3 s’ha fet ressò de la campanya i de la visita institucional d’avui:


Imatge: Joan Pinya

11/08/2020


Imatge: Toni Mestre

12/08/2020


Imatge: Gori Suau

El que segueix és un  model 3D abans de restauració del brancal del portal de la guaitera, a la murada del sector C. Vista de la cisterna o possible hipogeu.

 

14/08/2020


Imatge: Sebastià Vidal

17/08/2020


Imatge: Toni Mestre

18/08/2020


Imatge: Magdalena Escalas

19/08/2020


Imatge: Joan Pinya

20/08/2020


Imatge: Toni Mestre

Si voleu veure imatges de la campanya ho poder fer a la galeria.

 

Campanya (2020) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

13/07/2020: Hem començat la campanya.


Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (1) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

 


Imatge: Toni Mestre

14/07/2020: Segon dia de campanya.


Imatge: Toni Mestre

15/07/2020: Tercer dia de campanya: Avui les tasques a Na Nova s’han centrat en continuar espedregant i excavant la zona d’enderroc adossada al talaiot. En alguns trams ja comença a aparèixer la roca mare. Igualment, s’han marcat algunes pedres i s’ha preparat la secció per a documentar-les abans de procedir a la seva extracció amb l’excavadora mixta.


Imatge: Toni Mestre

16/07/2020: Quart dia de campanya: Avui la jornada a Na Nova ha estat marcada per l’activitat de l’excavadora mixta, que ha extret els blocs més grossos de les zones est i sud-oest de l’exterior del talaiot. Així mateix, a primera hora, s’han muntat unes rampes de terra per tal que l’excavadora pugui accedir als sectors 3 i 4 sense afectar a la integritat d’algunes estructures muràries del poblat. Amb l’ajuda dels participants restants s’ha prosseguit amb l’excavació i l’espedregat manual de tot l’enderroc adossat a l’exterior del talaiot. Igualment, s’han passat dues noves seccions.


Imatge: Sebastià Vidal

17/07/2020: Cinquè dia de campanya: Les tasques del divendres a Na Nova han transcorregut amb tranquil·litat. Els participants han prosseguit amb l’excavació del sector 1, a l’exterior del talaiot, per intentar eliminar els nivells d’enderroc i donar visibilitat a l’estructura. Igualment, durant el dematí s’han realitzat comprovacions amb l’Estació total topogràfica al sector oposat per assegurar que les coordenades són correctes i així garantir que, quan s’intervengui en aquesta zona, la documentació gràfica serà acurada.


Imatge: Sebastià Vidal

Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (2) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

20/07/2020: Sisè dia de campanya: Avui hem tingut visita institucional.


Imatge: Toni Mestre

21/07/2020: Setè dia de campanya. Avui,  s’ha intervingut en dues zones de manera simultània. Per una part, al sector nord-oest de l’exterior del talaiot prossegueix l’excavació dels nivells sedimentaris, on la situació de relacions estratigràfiques continua adquirint complexitat. Al sector 4, s’ha espedregat manualment tota l’àrea per deixar-la llesta per a excavar l’estrat superficial i facilitar així les tasques d’espedregament mecànic; igualment, s’ha actualitzat la secció planimètrica per aquest sector. Segueix apareixent molt material en nivells superficials, algun de sorprenent com una moneda antiga.


Imatge: Sebastià Vidal

22/07/2020: Vuitè dia de campanya: Avui,  a primera hora del matí s’han concentrat esforços al sector 4 per tal d’excavar el sediment superficial que cobreix el nivell d’enderroc de grans blocs d’aquesta zona. Apareix bastant quantitat de material, especialment notable pel que fa a les pegellides i altres mol·luscs. Així mateix, s’ha actualitzat la secció del sector 3. Més tard, també s’ha avançat al sector 1 després d’haver interpretat la composició estratigràfica d’aquesta àrea i haver pres les decisions relatives a la seva excavació.


Imatge: Toni Mestre

23/07/2020: Novè dia de campanya: S’ha continuat l’excavació del sediment superficial del sector 4, on de cada vegada s’intueixen amb major claredat alguns murs que s’adossen al talaiot i que podrien ser possibles habitacions, tot i que encara és prest per afirmar-ho. Al sector oposat, les tasques avancen amb major lentitud degut a la gran quantitat de material ceràmic i faunístic que apareix per sota del nivell d’enderroc.


Imatge: Toni Mestre

24/07/2020: Desè dia de campanya.


Imatge: Tolo Font

El que segueix, gràcies a en Sebastià Vidal, teniu una exploració del jaciment amb tècniques de fotogrametria: model 3D de malla poligonal texturitzada.


Campanya 2020 d’excavacío arqueològica a na Nova (3) de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

01/08/2020: Avui,  hem realitzat la darrera jornada de treball de camp per una temporada, ja que ara tocarà avançar amb la gestió de l’abundant material que ha sortit enguany. Les tasques d’avui s’han centrat en continuar excavant sediment superficial del sector 4 que cobreix, encara, parts de l’enderroc. S’ha aconseguit aclarir una mica més la zona del portal d’accés del talaiot, que de cada vegada apareix més destapada.

Si voleu veure imatges de la campanya i de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) ho poder fer a la galeria.