Campanya (2021) de recerca arqueològica al poblat talaiòtic de Can Jordi

01/08/2021: Visita guiada, presentació de la campanya i música popular a Can Jordi.


Can Jordi 2021 visita guiada de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Les talaies de Can Jordi. Música popular de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.


Imatges: Joan Pinya

02/08/2021: Jornada 1:


Imatge: Sebastià Vidal

03/08/2021: Jornada 2:


Imatge: Sebastià Vidal

04/08/2021: Jornada 3:


Imatge: Sebastià Vidal

05/08/2021: Jornada 4:


Imatge: Sebastià Vidal

06/08/2021: Jornada 5:


Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2021: Jornada 6:


Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2021: Jornada 7:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui s’ha treballat en tres espais diferents:

– A l’habitació s’hi escaven nivells d’enderroc provocats per un incendi i s’hi observen importants i interessants fragments de bigues cremades que permeten intuir l’entrellat de la seva disposició quan feien de suport del sòtil.

– A la zona de la cubeta s’ha excavat fins a deixar a la vista una plataforma graonada que segueix la paret de la cubeta fins a donar accés al que sembla és la boca d’un pou. Sembla que en algun indret de la plataforma s’ha observat marques d’haver picat per facilitar l’accés amb seguretat.

– A la zona de transició entre el portal de l’habitació i el portal de la murada i el passadís d’accés a la cubeta, es treballa en l’excavació de nivells d’enderroc per tal de destriar-hi altres estructures o trobar el trespol d’ús.

11/08/2021: Jornada 8:


Imatge: Sebastià Vidal

Durant la jornada d’avui, la 8a de la campanya d’excavació al jaciment, l’equip d’arqueòlegs, tècnics, auxiliars i voluntariat ha continuat la prospecció en els tres espais de treball de jornades anteriors.

D’una banda, segueixen les feines d’escombrat i neteja a l’espai habitacional que, segons els arqueòlegs, degué col·lapsar per mor d’un gran incendi devers el segle VI abans de la nostra era (ANE). En aquestes tasques s’empren diferents tècniques de recollida, inclosa la utilització d’aspiradors. Aquests nivells d’incendi solen ser rics en materials molt variats i interessants per a l’anàlisi: ceràmica, fauna, carbons, llavors carbonitzades,… Per això, tot el sediment recollit s’ha garbellat i se n’han separat les troballes, a més de deixar-ne paquets de sediment per a anàlisi de flotació i altres mètodes analítics.

D’altra banda, l’espai de transició entre el suposat portal de l’habitació esmentada abans i el portal de la murada i corredor veí, avui ha quedat alliberat en gran part de nivells d’enderroc i es treballa ara en la identificació de les diferents unitats estratigràfiques (UE) inferiors per tal de diferenciar-hi els distints nivells d’ús.

Per últim, tenim l’activitat de la zona final del corredor estret veí del portal cegat que aboca a la cubeta amb una rampa retallada a la roca mare. Aquesta rampa fa baixada amb pendent al voltant d’un pilar fins a arribar a un cocó reblit de sediments. Avui s’ha enretirat el nivell de cendres que colmatava les primeres capes del reble i ha comparegut una capa de sediments força compactats, de color taronja argilós i d’altres més obscurs i humits, entre els que encara s’hi han trobat alguns fragments d’esquelet, possiblement de la zona pelviana d’un animal (en una de les imatges podeu observar les mans de l’antropòloga, senyora Cardona, manipulant dos dels fragments).


Imatge: Sebastià Vidal

En totes les zones de treball abans esmentades s’hi desenvolupen, evidentment, acurades tasques de recollida i etiquetatge de les mostres en funció de les UE on s’han recollides, a més a més de la presa de dades topogràfiques per a la seva geolocalització al jaciment i l’elaboració de la planimetria necessària per a documentar tot el procés d’excavació.

12/08/2021: Jornada 9:


Imatge: Sebastià Vidal

El més destacat de l’activitat de la jornada d’avui és el següent:

– S’ha deixat d’excavar, de moment, l’interior de la cubeta del final del corredor estret de la murada per mor que es considera que ja s’ha arribat a un nivell de sedimentació geològica prèvia a l’ocupació humana. Queda pendent trobar una explicació o interpretació plausible a l’ús de la cubeta associada a l’estructura del corredor, tasca que queda a consideració de l’equip d’arqueòlegs i antropòloga.

– Continuen les feines a l’espai de transició entre l’habitació i el portal cegat de la murada, amb eliminació de nivell d’enderroc i alguna estructura de fase més recent per deixar al descobert els nivells d’ús d’èpoques precedents.

– L’excavació de l’espai habitacional va a bon ritme i mostra ja nivells molt interessants per identificar-hi bé l’estructura d’una gran llar adossada al mur nord-oest, les empremtes de les bigues cremades sobre el trespol i nombroses restes de materials ceràmics i faunístics (vores de recipients, possiblement pitoides, ossos d’animals, morters, …) que, de ben segur, seran de gran vàlua per a aportar informació que ajudi a assolir els objectius d’investigació marcats pel projecte.

13/08/2021: Jornada 10:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui, a punt d’arribar a l’equador de la fase d’excavació, hi ha hagut al jaciment de les talaies de Can Jordi algunes visites. A més a més dels voluntaris que venen a ajudar en les tasques de l’excavació i les visites esporàdiques d’alguns curiosos, la compareixença de la tècnica del Consell de Mallorca, Helena Inglada, ha possibilitat que els directors del projecte compartissin amb ella les novetats de l’excavació i intercanviassin opinions sobre l’estat actual del procés.

També hi ha hagut un bon nombre de visites virtuals des de diferents parts d’Europa, tot aprofitant la connexió de xat a través d’Instagram entre l’arqueòleg de l’equip, Carles Velasco, i l’arqueòleg i explorador suís Gino Caspari, molt conegut a les xarxes socials per les seves activitats de divulgació. Si ho veleu veure, ho podeu fer al següent vincle: https://www.instagram.com/tv/CSglEzaK8-2/?utm_medium

Pel que fa a les tasques d’excavació, el més destacat d’avui se centra en l’espai habitacional. D’una banda, s’ha zonificat la superfície d’aquest espai mitjançant una quadrícula d’1 m2 per quadre per tal d’assegurar la recollida de mostres de forma homogènia i poder-hi identificar cada troballa amb la zona on s’ha localitzat. D’altra banda, com a exemple de la sistematització i cura amb la recollida de materials per a les posteriors analítiques, la restauradora del projecte, Magdalena Escalas, ha procedit amb l’extracció, protecció i empaquetat de les restes de bigues cremades que degueren formar part del sostre de l’habitació abans de col·lapsar, segurament, a causa d’un incendi. En el vídeo que s’acompanya, podeu veure alguns detalls d’aquest procés delicat d’extracció i empaquetament.


tcj_recollida_mostres_agost_2021_.mp4 de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

16/08/2021: Jornada 11:

Les tasques d’excavació de l’espai habitacional continuen a bon ritme i, segons el criteri dels arqueòlegs, sembla que la planificació realitzada per a la campanya es podrà realitzar en el termini previst.

Tot i això, aquestes tasques s’han de realitzar de manera molt acurada, ja que apareixen molts de materials diversos en diferents unitats estratigràfiques i cal fer una recollida minuciosa i sistemàtica de cada mostra o fragment per preservar-ne la integritat i identificar-hi les relacions entre altres de la mateixa UE.

Com a exemple, apareixen nombrosos fragments de ceràmica (vores, anses, bases i fragments de paret o cos del recipient, etc.) que formen part de cubells, olles o atuells que es podran remuntar en menor o major part, a més a més de la mostra de matèria orgànica que possiblement contenien en el seu interior. Així doncs, cal geolocalitzar en cada cas la troballa, identificar-la en funció de la casella o quadre de la retícula on s’ha trobat i guardar-la en bosses o recipients adients, degudament etiquetats segons el tipus de material.


Imatge: Sebastià Vidal

Un altre exemple interessant de material trobat són les restes de fauna (ossos llargs de les extremitats, mandíbules, omòplats…) que segurament seran d’utilitat per poder fer datacions amb tècniques analítiques de radiocarboni, a més a més de tota la informació que aportaran als estudis d’arqueozoologia.

Així mateix, una vegada porgada la terra i cendre recollida per extreure’n totes les mostres visibles, se’n conserva la resta de mostra sedassada per a una posterior anàlisi per flotació i obtenir-hi possibles mostres de pol·len o llavors fossilitzades. L’estudi d’aquestes mostres rep el nom de palinologia o paleopalinologia.

17/08/2021: Jornada 12:


Imatge: Sebastià Vidal

La major part de l’activitat d’avui a l’excavació de les talaies de can Jordi s’ha centrat en la recollida sistemàtica de mostres de cada un dels quadres de la retícula amb la qual es dividí la superfície de l’espai habitacional. Després de la geolocalització i empaquetat de les mostres, es procedeix a agranar la terra cendrosa que resta de la UE, porgar-la minuciosament i recollir-ne el porgat en bosses per a analítica posterior.

Aprofitam per agrair l’ajuda que ens proporcionen per a aquestes tasques de porgat i recollida de mostres els voluntaris que ens visiten. Ells fan possible que tot aquest procés es desenvolupi de forma més entretinguda i ajuden a la difusió del projecte d’investigació. Moltes gràcies, voluntariat!

18/08/2021: Jornada 13:

Imatge: Sebastià Vidal

L’equip d’excavació està ben content de rebre visites a talaies de can Jordi, com les que venen a veure el jaciment per conèixer-lo de primera mà (algun dels directors els acompanya en una breu visita explicada) o aquelles que resten una estona col·laborant o portant begudes refrescants. Moltes gràcies per l’interès que mostren totes aquestes persones que ens visiten!
Avui, netejat ja l’espai de transició entre l’habitació talaiòtica i la murada interior, ha quedat ben a la vista un curt corredor que arriba fins a un aparent portal interior, les estructures posteriors del qual encara no estan excavades.

Pel que fa a la recollida de materials, cal destacar l’extracció d’un altre important fragment de biga cremada i el seu empaquetament per a posterior anàlisi. I, com a qüestió anecdòtica del dia, és ben interessant la troballa d’uns fragments d’àmfora púnica enganxats entre si per una grapa o gafa de plom. Sembla que en aquell temps, els “escorxa-ribells” ja feien feines de reparació dels atuells de ceràmica!

19/08/2021: Jornada 14:


Imatge: Sebastià Vidal

Mentre les darreres tasques de neteja de la superfície de l’espai habitacional aporten encara bastants materials, sobretot faunístics, avui s’ha començat a excavar estructures que semblen d’èpoques posteriors, adossades perpendicularment a la murada i veïnes al corredor del portal cegat.

Per altra banda, avui també s’han iniciat les tasques de neteja dels materials ceràmics obtinguts, amb especial atenció als elements que aporten formes definides (vores, anses i altres elements), per tal de començar a analitzar les característiques identificatives de cadascun i les relacions entre aquests i les diferents unitats estratigràfiques. Tot plegat ajudarà a poder elaborar unes primeres interpretacions de les estructures excavades i una primera aproximació a les datacions d’aquests espais.

20/08/2021: Jornada 15:


Imatge: Sebastià Vidal

Gran part de l’activitat de la jornada d’avui s’ha centrat a desmuntar i excavar les estructures veïnes al corredor del portal sud cegat de la murada. Aquestes estructures (murs, rebles i segurament també enderrocs) s’organitzen de forma perpendicular a la murada i queden entre aquesta i estructures d’emmurallament interior anteriors, probablement d’abans fins i tot de la mateixa habitació del talaiòtic final adossada, l’excavació de la qual ja està a punt de concloure. Precisament en aquesta habitació, quan ja està pràcticament a la vista tot el trespol, s’hi destria molt bé la gran estructura de la llar de foc, adossada a la paret nord-est.

Així mateix, continuen les tasques de neteja de la gran quantitat de material ceràmic i faunístic recuperat durant aquesta setmana.


Imatge: Sebastià Vidal

El proppassat 12 d’agost, la periodista del Diario de Mallorca, Rosa Ferriol, entrevistà a peu de murada del poblat talaiòtic els dos directors de la campanya d’excavació, Damià Ramis i Nico Escanilla. Avui, la periodista publica un extens reportatge sobre l’entrevista i fa esment de les característiques més destacades del jaciment, explicades pels dos arqueòlegs, arran de les troballes realitzades durant aquesta i anteriors campanyes.

A l’esmentat article es fa ressò, especialment, de l’explicació que els arqueòlegs han donat a la cubeta que obligà a adaptar la construcció de la murada: l’estructura retallada en la roca amb una rampa d’accés a un cocó, suposadament, aportava aigua dolça, en ser un aflorament natural.

Picau damunt la imatge per veure-la ampliada.

23/08/2021: Jornada 16:


Imatge: Sebastià Vidal

A l’espai habitacional, suposadament datat sobre el talaiòtic final, s’hi duen a terme les darreres tasques d’excavació, consistents en la neteja acurada del trespol d’ús i la catalogació dels darrers materials ceràmics, faunístics i constructius que hi apareixen. També s’ha deixat ja d’excavar a la zona veïna del corredor del portal sud cegat, tot quedant una part del sediment per a posterior ocasió.

Així doncs, les tasques d’avui, com de la majoria de dies que resten de feina de camp de la campanya, se centren en una primera classificació i neteja de les mostres obtingudes a les diferents zones i unitats estratigràfiques excavades. Tenim la sort que, a més del voluntariat ja habitual, ens ha vingut a ajudar un parell de joves, molt voluntariosos i entusiastes, que han diferenciat bé les mostres de ceràmica de les de fauna i han aportat energies a la neteja dels materials.


Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2021: Jornada 17.

25/08/2021: Jornada 17:

Queden només dues jornades de treball de camp a l’excavació del jaciment i l’espai habitacional del talaiòtic final, pràcticament excavat ja per complet, encara és capaç d’aportar-nos alguna imatge curiosa: en un racó d’una de les cambres, un molí de pedra per moldre-hi gra compareix sobre les restes esclafades d’un atuell ceràmic.

Imatge: Sebastià Vidal

El volum de cendres i terra recollit d’aquesta habitació, una vegada porgades, identificades segons la quadrícula d’on s’han recollit i emmagatzemades en saques per a posterior anàlisi per flotació, és realment important. Veieu com a exemple, a la foto, les recollides avui matí.

Imatge: Sebastià Vidal

26/08/2021: Jornada 18:


Imatge: Joan Pinya

Avui, l’equip de treball a l’excavació de les talaies de can Jordi ha rebut la visita de persones estiuejants o residents, veïnes al poblat, i alguns grups de coneguts que s’han mostrat molt interessats a conèixer l’actualitat i les novetats de les intervencions arqueològiques al jaciment. Tant per part dels directors de l’equip d’arqueòlegs com per part dels col·laboradors de Lausa ha estat un plaer poder-los acompanyar en una breu visita guiada i explicar-los les característiques més interessants al respecte.

També hem rebut la visita dels nostres joves voluntaris que ja s’han acomiadat fins a properes intervencions. De fet, la fase de treball de camp de la campanya d’enguany està just a tocar el seu final: demà és el darrer dia de feina al poblat i la setmana vinent començarà la fase de treball de laboratori i la tasca de documentar totes les troballes fetes per poder extreure’n conclusions.

27/08/2021: Jornada 19:


Imatge: Gori Suau

Ha arribat el moment del final de la fase d’excavació. Avui s’han fet les darreres tasques per netejar la zona, protegir les restes i deixar-ho tot preparat per començar la fase de treball al laboratori. Tot i això, durant alguns dies de setembre, les Doctores Carme Belarte, de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC), i Marta Portillo vindran al jaciment per realitzar l’excavació i estudi especialitzat de la foganya.

A criteri de l’equip d’arqueòlegs, l’àrea intervinguda ha aportat resultats interessants que segurament s’ampliaran en tenir les dades del treball del laboratori i haver pogut completar els estudis especialitzats. Procurarem tenir-vos informats de les conclusions a les quals arribin els experts.


Imatge: Sebastià Vidal

Des de Lausa, aprofitam per donar les gràcies a tot l’equip que ha intervingut en aquesta campanya (arqueòlegs, tècnics, auxiliars, especialistes i voluntaris). La seva feina aporta noves informacions per a la comprensió i la interpretació del jaciment, alhora que afavoreix la protecció i conservació d’aquest inestimable patrimoni.

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho poder fer a la galeria.

Jornada de portes obertes a na Nova 2021

Ahir, férem la jornada de portes obertes a na Nova. Acabada la campanya d’enguany els arqueòlegs responsables del projecte ens explicaren el que s’ha fet.


Imatge: Joan Pinya

El que segueix és el vídeo de la presentació, les explicacions i les activitats fetes a l’acte:

Na Nova. Jornada de portes obertes 2021. de Lausa (Sebastià Vidal) a Vimeo.

Si voleu veure imatges de les jornades de neteja (prèvies a la campanya), de la campanya i de la jornada de portes obertes, ho poder fer a la galeria.

Campanya (2021) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

28/06/2021: Primer dia de campanya:


Imatge: Sebastià Vidal

Avui, primer dia de campanya,  tocava revisar la documentació que teníem de les campanyes passades (com anaven els estrats, quins eren els més moderns i quins els més antics, quin sediment cobria l’altre, etc.). Hem aprofitat per fer seccions noves al talaiot i hem decidit quina seria la millor manera de documentar i excavar l’enderroc/possible mur (però més bé enderroc) de davant el talaiot, devora l’ullastre.
Mentrestant, hem començat a excavar el racó que hi ha entre la paret seca i el talaiot que fins ara havíem deixat de banda.
Demà, si tot va bé, deixarem quasi totalment excavat el sector 1 i començarem a perfilar la cresta del talaiot per quan vengui la restauradora i amb la grua poder col·locar pedres del mur del talaiot al seu lloc.

29/06/2021: Segon dia de campanya:


Imatge: Sebastià Vidal

30/06/2021: Tercer dia de campanya:

Imatge: Joan Pinya

En la tercera jornada de treball de la campanya a Na Nova, les tasques s’han centrat sobretot al sector 1 (part nord de l’exterior del talaiot). Amb l’ajuda de voluntaris i auxiliars s’ha intentat aclarir l’estratigrafia d’aquesta àrea, i també s’ha prosseguit amb la seva excavació. Hi hem pogut identificar ja un nivell sedimentari de base que, amb algunes diferències, sembla tenir una naturalesa més o menys homogènia a la major part del sector. D’igual manera, s’ha documentat i excavat una estructura que podria haver format part, en origen, d’un possible mur molt malmès pel creixement d’un ullastre.
També hem aprofitat per avançar a la part superior del talaiot (reble). En aquesta zona s’han sanejat alguns punts afectats per les arrels d’ullastres i mates a fi de deixar-los llests per a la seva eliminació en els pròxims dies.


Imatge: Sebastià Vidal

01/07/2021: Quart dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

Avui, durant la quarta jornada de la campanya a Na Nova, els esforços s’han concentrat a dos punts. Per una banda, al sector 1 (exterior del talaiot) s’ha prosseguit l’excavació dels nivells sedimentaris que cobreixen la roca mare. Aquesta ha començat a aflorar a moltes zones, tot i que com que ho fa de manera irregular hem decidit deixar alguns punts sense excavar per tal de tenir el terreny anivellat. D’altra banda, a la part superior del talaiot s’ha continuat amb el sanejament del reble del parament per tal de poder eliminar els ullastres i mates que creixen al seu interior; igualment, hem perfilat els blocs del parament superior amb la finalitat d’avaluar les possibilitats de remuntatge de blocs caiguts. També hem iniciat el desempedregament de la pedra més menuda de la cambra interior de l’edifici i hem actualitzat algunes seccions.

02/07/2021: Cinquè dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

Durant la darrera jornada d’intervenció a Na Nova d’aquesta setmana les tasques s’han concentrat, sobretot, a la part superior del talaiot. Els nostres voluntaris i auxiliars han avançat les feines de sanejament del reble del talaiot i de l’interior de la cambra central, a fi de facilitar les maniobres de la grua que vendrà la setmana qui ve. Així, s’ha espedregat la cambra interna dels macs més petits i s’ha eliminat la capa herbàcia superficial. Igualment, s’han acabat de descobrir algunes arrels d’arbres incrustades al reble del talaiot per poder matar-les o, si és possible, extreure la rebassa.
També hem intervingut a l’exterior del talaiot. Al sector 3 s’ha excavat parcialment la UE 2, això és, el sediment orgànic més superficial que cobreix alguns blocs d’enderroc; d’aquesta manera, esperem que la setmana qui ve es puguin extreure manualment la majoria d’aquests blocs desplaçats que tapen la vista del parament del talaiot. D’altra banda, al sector 1 s’han fet algunes comprovacions per tal d’entendre les relacions estratigràfiques del racó més proper a la paret seca moderna.

05/07/2021: Sisè dia de campanya:

Imatge: Sebastià Vidal

06/07/2021: Setè dia de campanya:

Imatges: Sebastià Vidal

Avui, dimarts, les tasques d’adequació s’han concentrat especialment a la cambra interna del talaiot, la qual està reblida per enderroc. Aprofitant que han vingut la restauradora i el camió grua, s’han començat a moure els blocs més grossos de l’interior. Aquells que es consideraven completament desplaçats respecte del seu lloc original, la majoria, han estat descartats en un claper general. En canvi, alguns blocs la procedència dels quals era fàcil d’identificar s’han remuntat a la seva posició original a la cara interna del talaiot. Un tercer grup de blocs són els que, a causa d’estar afectats pel creixement d’ullastres invasius, ha estat necessari desplaçar i documentar. Un cop les rabasses estiguin completament eliminades, es podran recol·locar les pedres a la posició original de la qual provenien.
Hem d’agrair als voluntaris i auxiliars, especialment a Jaume i Francesc Binimelis, la seva dedicació a l’hora sanejar les soques i arrels dels ullastres que posen en perill la integritat de l’estructura prehistòrica.

07/07/2021: Vuitè dia de campanya:


Imatges: Sebastià Vidal

La jornada d’avui a Na Nova s’ha centrat exclusivament en el talaiot. Després que la grua ahir llevés el màxim de pedres grosses caigudes, avui s’ha espedregat manualment i excavat la cambra interna de l’edifici amb l’objectiu d’alliberar noves pedres per a la grua, que tornarà demà. Hem omplit més de cinc saques de pedra mitjana i petita del que és un gran nivell d’enderroc que rebleix l’interior del talaiot. També s’ha aprofitat per continuar amb el sanejament d’alguns ullastres que creixen pels paraments de l’estructura, tasca que és necessari anar realitzant de manera continuada. Així mateix s’ha anat actualitzant la documentació: dibuix de seccions, localització de punts amb l’Estació Total, recollida de material arqueològic…

08/07/2021: Novè dia de campanya:

Imatge: Joan Pinya

La jornada d’avui de Na Nova ha comptat, una vegada més, amb la presència de la grua mecànica i la restauradora. El ritme de feina, aleshores, ha estat supeditat a les tasques marcades per la grua. S’han enretirat nombroses saques tant de damunt el talaiot com de diversos punts de l’exterior que havien estat omplides amb pedra procedent del desempedregament manual. Així mateix, s’han recol·locat alguns blocs que havien estat desplaçats per acció antròpica o natural (creixement de vegetació) tant del parament intern com extern del talaiot. Aquesta tasca s’ha realitzat sota la supervisió de na Magdalena, la restauradora del projecte.
A dins la cambra interna del talaiot han prosseguit les tasques de desempedregament i excavació d’un nivell d’enderroc que presenta una gran potència. També s’ha continuat amb l’eliminació d’una gran rabassa d’ullastre que ha crescut dins el parament de l’edifici.
A l’exterior del talaiot, s’ha desempedregat la pedra més superficial del sector 3.

09/07/2021: Desè dia de campanya:

Imatges: Sebastià Vidal

Avui ha estat el darrer dia de campanya regular a na Nova, de manera que les tasques al jaciment s’han focalitzat en fer feines que teníem pendents i tancar les que teníem començades. Dins la cambra del talaiot, s’ha netejat el parament intern de terra i s’hi ha agranat la més superficial, però no s’ha seguit baixant gaire més la cota que teníem. Així mateix, s’ha aconseguit matar gairebé per complet una rabassa d’ullastre que aixecava diversos blocs del parament, els quals han estat desplaçats per sanejar el mur i retornats a la seva posició original un cop acabada la intervenció.
D’altra banda, tant a la part més superficial del reble del talaiot (UE 16) com als sectors 3 i 4 (exteriors), s’ha realitzat una neteja general (pedra menuda i terra) per a tenir el jaciment adequat per a les fotos finals i la jornada de portes obertes. També s’han actualitzat les seccions planimètriques que teníem pendents, mentre que la brigada de l’Ajuntament de Santanyí se n’ha endut la llenya que havíem anat traient aquests darrers dies.
A darrera hora de la jornada, han visitat el jaciment la batlessa Maria Pons i el seu equip per tal de veure els avanços fets durant la campanya i discutir les perspectives de futur del projecte.

***

Si voleu veure imatges de la campanya i de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) ho poder fer a la galeria.