Campanya (2022) de restauració al poblat talaiòtic de Can Jordi

Imatge: Sebastià Vidal

Entre els dies 23 d’agost i el 2 de setembre desenvoluparem la campanya de restauració arqueològica al jaciment de les talaies de can Jordi. Durant la campanya realitzada l’any passat, la major part de les actuacions se centraren en l’excavació de l’habitació rectangular de període talaiòtic, així com a l’espai entre l’esmentada habitació i la murada, a més de la cubeta extramurs, associada a un passadís estret en la mateixa murada.

La intervenció arqueològica d’enguany té com a objectiu consolidar i restaurar en la mesura del possible les estructures implicades en l’excavació de l’any passat, a més a més de la neteja de vegetació que pugui afectar en general la integritat del jaciment.

23/08/2022:  Avui, en la primera jornada de la campanya, les tasques s’han centrat en la neteja i perfilat dels paraments interiors dels murs de l’habitació rectangular per a poder efectuar-hi posteriorment intervencions per consolidar l’estructura i enganxar a les pedres fracturades els fragments separats que s’hi puguin remuntar.


Imatge: Sebastià Vidal


Així mateix, s’ha començat a excavar la solera de la gran foganya i cendrer adossats al mur nord-oest per poder procedir posteriorment a la seva restauració. Fruit d’aquest procés d’excavació, han aparegut per sota de la solera un conjunt de lloses que, possiblement, formin tota una superfície enllosada, tal com s’ha observat en altres casos en aquest tipus de foganyes.

Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2022:  En el dia d’avui, una vegada netejat i perfilat el parament intern del mur sud de l’habitació d’època talaiòtica, la restauradora ha iniciat les tasques de reposició dels fragments separats de les pedres esquerdades. La restitució d’aquests fragments es du a terme enganxant amb productes de resina epoxídica específica cada tros a la superfície de l’esquerda a la pedra corresponent. Es tracta d’una feina acurada, semblant a muntar un trencaclosques, que s’ha de fer amb precisió.

Imatge: Sebastià Vidal

Paral·lelament, s’ha acabat el procés d’excavació del nivell d’argila sobre l’enllosat de la foganya, deixant totes les lloses al descobert per al procés de restauració. Una vegada documentada aquesta fase de l’excavació de la llar, s’ha realitzat una excavació restringuda al cantó esquerra de la unió amb el mur per tal de posar de manifest l’estructura estratigràfica de la foganya, des de la roca mare fins a la superfície superior del a solera d’argila en contacte amb el foc (preparat previ sobre la roca / enllosat / solera d’argila refractària).


Imatge: Sebastià Vidal

Al llarg de la jornada han arribat diferents visites de veïns de la zona i un grup d’arqueòlegs interessats en el jaciment. L’arqueòleg Damià Ramis, codirector de la campanya, ha atès totohom i ha donat les oportunes explicacions sobre la campanya i les característiques del jaciment.

25/08/2022:  Les tasques principals que s’han duit a terme avui al jaciment arqueològic han estat continuació de les iniciades aquests dies passats. Alhora que se procedia a acabar tasques de neteja i perimetració de la superfície enllosada, eliminant restes de sediment entre les lloses, la restauradora ha començat a fer les primeres proves amb morter de calç amb colorant i aplicar-lo a l’estructura de la llar de foc per tal de trobar-hi la textura i el color mes adequats per al procés de consolidació de la foganya.


Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps, se continuen les tasques de neteja a la zona a rehabilitar, consistents en eliminar la terra entre les pedres de les parets del parament intern de la murada i del murs de l’habitació talaiòtica, i deixar-ho tot preparat per aferrar-hi els fragments esquerdats sempre que sigui possible.


Imatge: Sebastià Vidal


26/08/2022: 
Les feines de la jornada d’avui s’han començat centrat en l’aplicació de morter de calç a les estructures del mur sud-est de l’habitació talaiòtica. Aquest mur mostra només un parament, amb els elements disposats en una única filera de grans pedres i dues fileres de pedres de menor grandària. Va quedar a la vista després d’excavar durant la passada campanya també un mur de cronologia posterior que s’assentava sobre ell. Amb l’aplicació del morter de calç i l’aferrat dels fragments esquerdats quan sigui possible, es pretén assolir la consolidació d’aquest element associat a l’habitació talaiòtica.

Alhora, es continuen també les tasques de consolidació de l’estructura de la gran foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació esmentada.


Imatge: Sebastià Vidal

29/08/2022: 
Continuen en el jaciment de les talaies de can Jordi les actuacions de restauració per a la consolidació dels murs i altres elements de les estructures ja excavades en anteriors campanyes. La pluja caiguda el dissabte no ha afectat les tasques fetes fins al moment perquè, de forma preventiva, s’havien protegit i cobert les superfícies implicades.La fragmentació de les pedres dels murs és molt gran, degut fonamentalment als processos de meteorització de les superfícies en contacte amb l’aire i a l’acció de les rels de plantes entre els intersticis de les pedres. Tot i que es disposen dels fragments caiguts, resulta difícil la reposició a la pedra originària per mor dels moviments que es produeixen entre els diferents elements que formen els murs. La tasca de restauració, en aquest sentit, és laboriosa, lenta i requereix molta paciència.

D’altra banda, la restauradora continua la feina de consolidació del mur sud-est de l’habitació talaiòtica mitjançant l’aplicació de morter de calç per reforçar-ne l’estructura.

Imatge: Sebastià Vidal

30/08/2022-01/09/2022: 
En aquesta campanya de restauració al jaciment de les talaies de can Jordi, les jornades de dimarts, ahir i avui, ja a la recta final, s’han caracteritzat per la rutina de les tasques que s’hi desenvolupen.

Actualment s’han completat, pràcticament, les feines d’enganxat a les pedres dels murs dels fragments que presentaven possibilitats de remuntar-los al seu lloc original. Així doncs, els esforços s’han concentrat en aquests dies en la consolidació de les estructures afectades amb l’aplicació de morter de calç. En aquest sentit, les dues estructures principals que reben l’atenció d’aquest procés de restauració són la foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació talaiòtica i tot el mur sud-est de l’esmentada  habitació.

El ritme d’execució d’aquestes tasques és lent per mor de la minuciositat amb què s’ha de fer (cal trobar els colors i matisos escaients del morter aplicat, la qual cosa requereix les corresponents proves prèvies) i els “tempos” que s’han de respectar en cada fase del procés, sobretot en el cas de la foganya, a causa de les diferents parts de la seva estructura i el tractament específic que requereix cada una d’elles.

Imatge: Sebastià Vidal 

02/09/2022: L’equip tècnic i els col·laboradors voluntaris han finalitzat oficialment la campanya de restauració al jaciment de talaies de can Jordi. Les actuacions arqueològiques per acabar l’excavació de la foganya a l’habitació talaiòtica han estat supervisades per Damià Ramis, codirector del projecte d’investigació triennal 2020-2022. 

Les tasques de restauració i consolidació de les estructures implicades han estat desenvolupades per la restauradora Magdalena Escales i la resta de l’equip tècnic i voluntariat que ha actuat seguint les seves instruccions. Queden encara alguns serralls per concloure definitivament les actuacions esmentades i seran completats en els propers dies.


Imatge: Sebastià Vidal 

Acabada la campanya, és el moment d’agrair a tots els components de l’equip, tant als tècnics com als voluntaris, la dedicació, l’esforç i la motivació per la bona feina feta.
Moltes gràcies!

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho podeu fer a la galeria.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.