Projecte de neteja i documentació del poblat talaiòtic de na Nova

Introducció

El projecte de neteja i documentació que aquí es presenta està promogut per Lausa, Associació Cultural, que compta amb el suport de l’Ajuntament de Santanyí. Per a la seva execució comptem amb la col·laboració de l’arqueòloga Beatriz Palomar Puebla, col·legiada núm. 3222 del CDLIB.

L’activitat de Lausa està dirigida no únicament a desenvolupar els interessos comuns dels seus associats, sinó que va més enllà. Els estatuts de l’entitat recullen la voluntat de ser un instrument al servei de l’enriquiment cultural col·lectiu.

L’eina fonamental per incidir en els objectius de l’entitat és principalment l’acció directa a través del voluntariat, així com la col·laboració amb les administracions públiques. L’associació ja disposa d’una carta de presentació en la salvaguarda i difusió del passat històric i arqueològic de Santanyí, amb exemples com la recuperació dels antics cants de Sales, la recuperació de fons documentals i fotogràfics, la celebració de la I Jornades d’Estudis Locals dels quals enguany veurem una segona edició i, naturalment, l’estudi, conservació, i posada en valor del patrimoni arqueològic.

Des de Lausa es varen iniciar fa cinc anys els treballs de recuperació del poblat talaiòtic de les Talaies de Can Jordi. Una iniciativa que va encetar-se amb la neteja de la vegetació i els treballs de consolidació puntual en un tram de la murada, donant pas a una nova una fase en què es duen intervencions arqueològiques programades en el marc d’un projecte quinquennal.

En aquest context, es pretén ampliar les tasques de neteja i documentació que es realitzaren a Can Jordi al poblat talaiòtic de Na Nova, jaciment catalogat amb el codi JA 9 dins el Catàleg de Protecció dels Jaciments Arqueològics del T.M. de Santanyí que compta amb la declaració de BIC des de 1966 (BOE. Decret 2563/1966). Intervenció per a la qual hem sol·licitat autorització per part de la Comissió de Patrimoni Històric del Consell Insular de Mallorca. Cal remarcar que es compta amb l’autorització signada per part del propietari dels terrenys per tal de dur a terme la intervenció.

Antecedents

L’any 1924 Juan Parera, a un article publicat a la revista Sa Marjal titulat “Monuments prehistòrics de Santanyí”, descrivia les restes d’un poblat prehistòric, del qual destacava com a monument millor conservat un talaiot de planta circular de 12 m de diàmetre, amb corredor de 3 m de longitud, sostre de lloses, i cambra de 6 m de diàmetre que tingué una columna central polilítica. També indica que devora hi havia un altre talaiot irregular de 2 m d’alçada.

No fou fins al 1969 que es publicà al Butlletí de la Societat Arqueològica Lul·liana una primera planimetria elaborada per C. Aguiló i J. Mascaró al seu article “Noticias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí.


Planimetria de na Nova realitzada per C. Aguiló i J. Mascaró, publicada l’any 1969 al BSAL. 

Emplaçament i descripció del jaciment

El poblat de na Nova es troba en una zona plana d’aprofitament agrícola de secà, devora de la carretera a Cala Llombards, en una finca oberta al pas des de la pròpia carretera fins al jaciment, dins una zona arbrada.

Na Nova es troba actualment cobert per la vegetació arbustiva i arbòria, predominantment d’ullastres. No obstant això, s’hi poden observar clarament les restes d’un talaiot de planta circular i la seva entrada adintellada, així com construccions de menor envergadura. El talaiot conserva almanco cinc filades d’altura i el portal d’accés, trobant-se el seu interior colmatat de sediment i grans pedres. A la parcel·la del costat oest s’ha construït en època recent una espècie de terrassa que conté un amuntegament de pedres que semblen cobrir parcialment algunes estructures possiblement adossades al parament oest del talaiot.

Pel que fa al segon talaiot citat per Parera l’any 1924, molt possiblement hagi desaparegut degut a les tasques agrícoles i constructives en època recent, ja que no s’observen restes d’ell.


Localització cartogràfica del jaciment segons el Catàleg de Protecció dels Jaciments Arqueològics del T.M. de Santanyí.


Parament extern (a dalt) i entrada del talaiot (a baix). 


Tarrassa adosada a la paret de partió entre les dues finques farcida amb gran quantitat de pedres que aparentment cobreixen algunes estructures situades a l’oest del talaiot. 


Estructura coberta per pedres de farciment de la terrassa anterior. 

Objectius

La iniciativa de LAUSA forma part de l’objectiu general de VISUALITZAR una sèrie de jaciments arqueològics amb l’horitzó de CONSCIENCIAR de la presència d’aquest Patrimoni en el paisatge santanyiner i contribuir al seu coneixement i salvaguarda. D’altra banda, també creiem rellevant la DOCUMENTACIÓ exhaustiva del jaciment que, una vegada realitzada la NETEJA DE VEGETACIÓ, permetrà el seu registre fotogràfic i planimètric per al seu millor coneixement.

A mig termini es disposaria d’un conjunt de BICs que serien fàcilment accessibles, de manera que podríem disposar d’una xarxa d’estacions arqueològiques per fer-les accessibles al públic en general com a recurs cultural tant pels naturals del lloc com pels visitants. En aquest sentit, es compta amb el suport de l’Ajuntament de Santanyí, especialment en les tasques de MANTENIMENT del jaciment una vegada realitzada la neteja de vegetació.

Intervencions previstes i metodologia de treball

Les intervencions previstes es limiten a la NETEJA DE VEGETACIÓ i a la DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA I PLANIMÈTRICA del jaciment, sempre sota la supervisió tècnica de l’arqueòloga Beatriz Palomar.

Les tasques de neteja es realitzaran de forma manual i, en cap cas, hi haurà intervenció de maquinària pesant. Únicament s’empraran motoserres per a la tala dels ullastres que estiguin clarament comprometent la conservació de les estructures.

Posteriorment es procedirà a la realització de la seva planimetria mitjançant sistemes de triangulació manual i estació total, amb la col·laboració de l’arqueòleg Nicolau Escanilla.

Calendari de treball

Les intervencions s’aniran efectuant durant alguns caps de setmana al llarg de tot l’any 2016, així com durant festivitats que permetin la participació del voluntariat.

Bibliografia

AGUILÓ ADROVER, C; MASCARÓ PASSARIUS, J. (1969): Noticias para la carta arqueológica de la comarca de Santanyí, B.S.A.L, tom XXXIII, pàgs. 101- 102. Palma.

ARAMBURU-ZABALA, J. ET ALII. (2004): Mallorca arqueològica, contribució a l’inventari de jaciment. Consell de Mallorca. Palma.

Catàleg de Protecció dels Jaciments Arqueològics del T.M. de Santanyí Inventari de Jaciments Arqueològics de Mallorca – 42/009
M. G. M. (1958): 43-1 g.
N. I. O. (1967): 1138.

PARERA, J. (1924): Monuments prehistòrics de Santanyí, Sa Marjal. Sa Pobla.

PONS I HOMAR, G. (1999): Anàlisi Espacial del Poblament al Pretalaiòtic Final i al Talaiòtic de Mallorca. Col·lecció la Deixa, 2. Monografies del Patrimoni Històric. Consell de Mallorca. Cultura i Patrimoni. Palma. Pàg. 255.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *