Campanya (2022) de restauració al poblat talaiòtic de Can Jordi

Imatge: Sebastià Vidal

Entre els dies 23 d’agost i el 2 de setembre desenvoluparem la campanya de restauració arqueològica al jaciment de les talaies de can Jordi. Durant la campanya realitzada l’any passat, la major part de les actuacions se centraren en l’excavació de l’habitació rectangular de període talaiòtic, així com a l’espai entre l’esmentada habitació i la murada, a més de la cubeta extramurs, associada a un passadís estret en la mateixa murada.

La intervenció arqueològica d’enguany té com a objectiu consolidar i restaurar en la mesura del possible les estructures implicades en l’excavació de l’any passat, a més a més de la neteja de vegetació que pugui afectar en general la integritat del jaciment.

23/08/2022:  Avui, en la primera jornada de la campanya, les tasques s’han centrat en la neteja i perfilat dels paraments interiors dels murs de l’habitació rectangular per a poder efectuar-hi posteriorment intervencions per consolidar l’estructura i enganxar a les pedres fracturades els fragments separats que s’hi puguin remuntar.


Imatge: Sebastià Vidal


Així mateix, s’ha començat a excavar la solera de la gran foganya i cendrer adossats al mur nord-oest per poder procedir posteriorment a la seva restauració. Fruit d’aquest procés d’excavació, han aparegut per sota de la solera un conjunt de lloses que, possiblement, formin tota una superfície enllosada, tal com s’ha observat en altres casos en aquest tipus de foganyes.

Imatge: Sebastià Vidal

24/08/2022:  En el dia d’avui, una vegada netejat i perfilat el parament intern del mur sud de l’habitació d’època talaiòtica, la restauradora ha iniciat les tasques de reposició dels fragments separats de les pedres esquerdades. La restitució d’aquests fragments es du a terme enganxant amb productes de resina epoxídica específica cada tros a la superfície de l’esquerda a la pedra corresponent. Es tracta d’una feina acurada, semblant a muntar un trencaclosques, que s’ha de fer amb precisió.

Imatge: Sebastià Vidal

Paral·lelament, s’ha acabat el procés d’excavació del nivell d’argila sobre l’enllosat de la foganya, deixant totes les lloses al descobert per al procés de restauració. Una vegada documentada aquesta fase de l’excavació de la llar, s’ha realitzat una excavació restringuda al cantó esquerra de la unió amb el mur per tal de posar de manifest l’estructura estratigràfica de la foganya, des de la roca mare fins a la superfície superior del a solera d’argila en contacte amb el foc (preparat previ sobre la roca / enllosat / solera d’argila refractària).


Imatge: Sebastià Vidal

Al llarg de la jornada han arribat diferents visites de veïns de la zona i un grup d’arqueòlegs interessats en el jaciment. L’arqueòleg Damià Ramis, codirector de la campanya, ha atès totohom i ha donat les oportunes explicacions sobre la campanya i les característiques del jaciment.

25/08/2022:  Les tasques principals que s’han duit a terme avui al jaciment arqueològic han estat continuació de les iniciades aquests dies passats. Alhora que se procedia a acabar tasques de neteja i perimetració de la superfície enllosada, eliminant restes de sediment entre les lloses, la restauradora ha començat a fer les primeres proves amb morter de calç amb colorant i aplicar-lo a l’estructura de la llar de foc per tal de trobar-hi la textura i el color mes adequats per al procés de consolidació de la foganya.


Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps, se continuen les tasques de neteja a la zona a rehabilitar, consistents en eliminar la terra entre les pedres de les parets del parament intern de la murada i del murs de l’habitació talaiòtica, i deixar-ho tot preparat per aferrar-hi els fragments esquerdats sempre que sigui possible.


Imatge: Sebastià Vidal


26/08/2022: 
Les feines de la jornada d’avui s’han començat centrat en l’aplicació de morter de calç a les estructures del mur sud-est de l’habitació talaiòtica. Aquest mur mostra només un parament, amb els elements disposats en una única filera de grans pedres i dues fileres de pedres de menor grandària. Va quedar a la vista després d’excavar durant la passada campanya també un mur de cronologia posterior que s’assentava sobre ell. Amb l’aplicació del morter de calç i l’aferrat dels fragments esquerdats quan sigui possible, es pretén assolir la consolidació d’aquest element associat a l’habitació talaiòtica.

Alhora, es continuen també les tasques de consolidació de l’estructura de la gran foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació esmentada.


Imatge: Sebastià Vidal

29/08/2022: 
Continuen en el jaciment de les talaies de can Jordi les actuacions de restauració per a la consolidació dels murs i altres elements de les estructures ja excavades en anteriors campanyes. La pluja caiguda el dissabte no ha afectat les tasques fetes fins al moment perquè, de forma preventiva, s’havien protegit i cobert les superfícies implicades.La fragmentació de les pedres dels murs és molt gran, degut fonamentalment als processos de meteorització de les superfícies en contacte amb l’aire i a l’acció de les rels de plantes entre els intersticis de les pedres. Tot i que es disposen dels fragments caiguts, resulta difícil la reposició a la pedra originària per mor dels moviments que es produeixen entre els diferents elements que formen els murs. La tasca de restauració, en aquest sentit, és laboriosa, lenta i requereix molta paciència.

D’altra banda, la restauradora continua la feina de consolidació del mur sud-est de l’habitació talaiòtica mitjançant l’aplicació de morter de calç per reforçar-ne l’estructura.

Imatge: Sebastià Vidal

30/08/2022-01/09/2022: 
En aquesta campanya de restauració al jaciment de les talaies de can Jordi, les jornades de dimarts, ahir i avui, ja a la recta final, s’han caracteritzat per la rutina de les tasques que s’hi desenvolupen.

Actualment s’han completat, pràcticament, les feines d’enganxat a les pedres dels murs dels fragments que presentaven possibilitats de remuntar-los al seu lloc original. Així doncs, els esforços s’han concentrat en aquests dies en la consolidació de les estructures afectades amb l’aplicació de morter de calç. En aquest sentit, les dues estructures principals que reben l’atenció d’aquest procés de restauració són la foganya adossada al mur nord-oest de l’habitació talaiòtica i tot el mur sud-est de l’esmentada  habitació.

El ritme d’execució d’aquestes tasques és lent per mor de la minuciositat amb què s’ha de fer (cal trobar els colors i matisos escaients del morter aplicat, la qual cosa requereix les corresponents proves prèvies) i els “tempos” que s’han de respectar en cada fase del procés, sobretot en el cas de la foganya, a causa de les diferents parts de la seva estructura i el tractament específic que requereix cada una d’elles.

Imatge: Sebastià Vidal 

02/09/2022: L’equip tècnic i els col·laboradors voluntaris han finalitzat oficialment la campanya de restauració al jaciment de talaies de can Jordi. Les actuacions arqueològiques per acabar l’excavació de la foganya a l’habitació talaiòtica han estat supervisades per Damià Ramis, codirector del projecte d’investigació triennal 2020-2022. 

Les tasques de restauració i consolidació de les estructures implicades han estat desenvolupades per la restauradora Magdalena Escales i la resta de l’equip tècnic i voluntariat que ha actuat seguint les seves instruccions. Queden encara alguns serralls per concloure definitivament les actuacions esmentades i seran completats en els propers dies.


Imatge: Sebastià Vidal 

Acabada la campanya, és el moment d’agrair a tots els components de l’equip, tant als tècnics com als voluntaris, la dedicació, l’esforç i la motivació per la bona feina feta.
Moltes gràcies!

***

Si voleu veure imatges de la campanya ho podeu fer a la galeria.

Campanya (2022) d’intervenció arqueològica al poblat talaiòtic de na Nova

06/08/2022: Amb l’ajuda inestimable dels voluntaris que ens han acompanyat, hem dedicat un matí a fer neteja de vegetació en el jaciment arqueològic de na Nova, a Cala Llombards.
La quinzena del 8 al 19 d’agost s’hi durà a terme en el poblat la campanya d’intervenció arqueològica consistent en tasques d’espedregament, consolidació i restauració de les estructures del jaciment.
Aprofitam per agrair als voluntaris la seva participació en aquesta jornada de neteja i encoratjam a tothom a participar també com a voluntaris a la campanya d’intervenció que està just a començar.

Imatge: Miquel Àngel Salvà

08/08/2022: Avui ha començat la campanya de Na Nova. En ser el primer dia, s’han coordinat les tasques a desenvolupar i s’han establit objectius prioritaris tant d’adequació del jaciment com arqueològics. El gruix dels esforços s’ha centrat en avançar en l’excavació del sector 3, llengua d’enderroc adossada al talaiot per la seva cara exterior (nord-est). La restauradora s’ha dedicat a consolidar les crestes del mur UE 7, de l’Edifici 1. Altres tasques també han consistit en l’excavació i adequació d’aquesta estructura, especialment del seu parament exterior, molt malmès per la crescuda d’elements vegetals intrusius.

Imatge: Sebastià Vidal

09/08/2022: En el dia d’avui les tasques a Na Nova han estat variades. D’una banda, la restauradora s’ha seguit centrant en la consolidació del mur UE 7. Per tal de facilitar aquesta feina s’han desenvolupat excavació i despedregament subsidiaris del voltant d’aquesta zona. D’altra banda, s’ha seguit excavant el reble del mur frontal de l’Edifici 1, descobrint el que sembla o bé un mur transversal o bé un possible passadís cobert d’esbaldrec. A més, s’han eliminat dues rabasses d’ullastre incrustades a la cresta del talaiot, fet que permetrà garantir l’estabilitat d’aquesta part de l’estructura i millorar la visibilitat del conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

10/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha estat força profitosa. D’una banda, pràcticament s’ha buidat tot l’enderroc que cobria el sector 3 de l’exterior del talaiot, deixant a vista una paret que està aferrada al talaiot per aquesta part i que tanca el muret del passadís per darrere; s’haurà de seguir treballant per esclarir les relacions d’aquesta paret amb altres elements arquitectònics dels voltants. A dins l’Edifici 1 s’ha prosseguit amb el despedregament de l’interior de l’estructura, per tal de poder veure amb claredat línies de mur, que pel moment plantegen una lectura difícil degut a l’enderroc i, sobretot, al creixement d’ullastres. També s’ha intervingut en alguns punts de l’exterior del parament d’aquesta estructura, sanejant el mur i intentant veure com funcionen les possibles entrades a l’edifici.

Imatge: Sebastià Vidal

11/08/2022: Avui les tasques han estat variades. Un primer grup format per l’equip dels dos Joan s’ha dedicat a eliminar les restes d’una soca d’ullastre i de mata que havien crescut al parament del talaiot. Un cop llevades, ha passat a retallar els ullastres que creixen a l’interior de l’Edifici 1.

Imatge: Sebastià Vidal

Per altra banda, s’ha acabat de netejar el costat del mur UE 12 que es troba al sector 3, igualant la cota del pis a tot el sector.
També s’ha continuat espedregant l’interior de l’Edifici 1

Finalment, s’ha excavat l’exterior del mur nord de l’edifici 1 amb l’objectiu de treure a la vista el parament de l’estructura i donar monumentalitat al conjunt.

Imatge: Sebastià Vidal

12/08/2022: Darrer dia de la setmana! Avui l’equip antiullastre ha aconseguit eliminar un ullastre que havia crescut a l’exterior del mur de l’edifici 1 i això ens ha permès veure que el parament d’aquesta estructura, tot i que desplaçat en alguns punts, encara es conserva en aquest indret.

Imatge: Sebastià Vidal

Al mateix temps hem continuat excavant l’exterior d’aquest mur per trobar el nivell on s’assenta el mur i donar monumentalitat a l’estructura.
També hem aprofitat que teníem molts de participants per fer net el mur UE 12 en el sector 4.
Al Sector 1 hem arreglat els perfils de terra on descansa el mur de reforç UE 4 amb l’objectiu de facilitar la consolidació de la seva base amb morter de calç.
Finalment, na Magdalena, la restauradora de l’equip, ha continuat preparant la part superior del talaiot per poder restituir les pedres caigudes que vàrem retirar les primeres campanyes d’excavació al jaciment.Imatge: Sebastià Vidal

Moltíssim gràcies a totes les persones que ens han donat un cop de mà aquesta setmana i han permès que les tasques d’adequació i consolidació avancin a tant bon ritme.15/08/2022: La jornada d’avui a Na Nova ha comptat amb molts de voluntaris, fet pel qual ha estat bastant profitosa. Durant bona part del dematí, diversos equips han acabat de fer net d’herba alguns sectors del jaciment per tal de millorar l’apreciació de les restes de cara a la jornada de portes obertes.
Posteriorment, la major part de les tasques s’han centrat en despedregar distintes parts de l’Edifici 1, tant del seu interior com del mur frontal, on encara apareixen molts nivells d’enderroc i tenim poques certeses de com s’estructuren les possibles parets. La restauradora ha seguit consolidant el mur UE 7 i intentant definir els límits del mateix en un punt on l’esbaldrec ha causat pèrdua de bastants elements. Així mateix, alguns voluntaris s’han dedicat a perfilar diversos punts dels murs de l’Edifici 1.


Imatge: Sebastià Vidal

16/08/2022: Avui a Na Nova ha vengut el camió grua, fet que ha permès avançar algunes tasques que no es podien fer manualment. Així, s’han reposicionat quatre elements del parament extern del talaiot i uns altres sis al parament intern, sobretot en alguns punts en què la vegetació intrusiva havia provocat el seu desplaçament. Igualment, gràcies a la grua s’han pogut extreure algunes saques plenes de pedra i alguns altres blocs de grans dimensions provinents d’enderroc. Quant a les tasques dels voluntaris, s’ha prosseguit el despedregament de diversos punts de l’Edifici 1 i l’excavació del mur frontal d’aquesta estructura. També s’han adesat certes àrees en previsió de la jornada de portes obertes de l’horabaixa.


Imatge: Sebastià Vidal

L’horabaixa hem fet la jornada de portes obertes.


Imatge: Sebastià Vidal

17/08/2022: Després de la visita guiada i el taller de dimarts horabaixa, s’ha reprès l’activitat al jaciment amb més calma i temperatures més agradables. Durant la jornada d’avui s’ha donat per tancada l’excavació dels nivells superficials d’una estructura adossada a l’Edifici 1 per defora, el que ens ha permès definir línies de mur i possibles relacions entre estructures; caldrà seguir despedregant per acabar d’aclarir el comportament d’aquesta àrea. D’igual manera, s’ha donat per acabada l’excavació del gran nivell d’enderroc del sector 3, on encara quedaven algunes restes cobertes per blocs de pedra que la grua va extreure al llarg de la jornada d’ahir. L’excavació dels nivells baixos del mur extern de l’Edifici 1 s’ha donat casi per completada, el que ens ha permès veure on i com assenta aquesta estructura. Mentrestant, la restauradora s’ha dedicat a consolidar la part baixa del mur UE 4 (sector 1) amb morter de calç per tal d’evitar pèrdues de sediment i garantir la integritat de l’estructura. A darrera hora diversos voluntaris s’han centrat en despedregar nivells d’enderroc moderns que cobreixen estructures arquitectòniques que a poc a poc surten a la llum.


Imatge: Sebastià Vidal

18/08/2022:  La jornada d’avui ha tengut un ritme més moderat que els últims dies degut a un menor número de participants, però igualment s’han fet avanços importants de cara a la finalització de la campanya. S’han revisat i actualitzat diverses seccions de l’exterior del talaiot i, igualment, s’han plantejat nous punts de dibuix de cara a campanyes futures. Pràcticament s’ha donat per tancada l’excavació de l’exterior del parament de l’Edifici 1 i s’ha fet una neteja general de l’interior d’aquesta estructura, tant de pedra com d’herba. Altres actuacions del dia han inclòs el despedregat i excavació de nivells superficials per definir murs i l’excavació d’una petita àrea al sector 3.


Imatge: Sebastià Vidal

19/08/2022: Avui ha estat la darrera jornada de la campanya 2022 a Na Nova. Les tasques del dia s’han centrat en tancar diversos punts que quedaven pendents.
D’una banda, seguint la línia d’ahir, s’ha acabat de posar al dia tota la documentació i s’han realitzat les fotos finals de campanya. D’altra banda, s’han efectuat algunes actuacions petites de neteja de paraments, despedregat de diversos indrets i eliminació de rabasses.
La restauradora, per la seva part, ha consolidat el final del mur UE 7 que estava molt afectat per l’esbaldrec, deixant-lo amb un acabament ferm. Així mateix, ha vengut la mixta i s’ha aprofitat per a enretirar alguns blocs caiguts de dins l’Edifici 1 que s’ha enumerat correlativament i reservat per a una possible restitució. L’operari ha mogut igualment bona part del claper generat a dins la tanca.
Finalment, volem agrair el seu esforç a tots els voluntaris i col·laboradors que han participat en aquesta campanya.


Imatge: Sebastià Vidal

Fins l’any qui ve!

***

Si voleu veure imatges de la campanya, de les jornades de neteja (prèvies a la campanya) i de la jornada de portes obertes ho podeu fer a la galeria.

Can Jordi, vetlada amb Vers Endins

Vers Endins,  va néixer a l’abril de 2015 i des de llavors, el projecte ha crescut i han recorregut molts
d’espais oferint les seves cançons. Varen participar a la Nit de la Cultura de l’OCB, a l’Encontre de joves poetes dels Països Catalans a Formentera; a festivals com Sa Riba FolkVociferio, entre molts d’altres. Les músiques són pròpies, tot i que també fan alguna versió de cançons populars. La seva cançó “Obrirem per tancar”, que va tenir una bona rebuda per part de la societat mallorquina, va ser produïda en forma de vídeo per Ona Mediterrània i va acompanyar la coneguda obra teatral “Porreres 1936”.L’estiu del 2017 varen presentar el seu primer treball d’estudi, anomenat “A les cales dels ulls”, que va ser mereixedor del Premi Enderrock al millor disc de cançó d’autor.A principis del 2018 varen participar a “Illes dins un disc”, un tribut a Tomeu Penya produït per IB3, amb la seva versió de “Havanera”.El sextet l’estiu de 2019 va presentar un nou treball d’estudi, el disc “Despulla’t, eixampla’t, somriu!“.Seguint dins el seu univers poètic, hi canten les veus de poetes com Vicent Andrés Estellés, Carles Rebassa, Pau Vadell, Rosa M. Arrazola, Antoni Caldentey, així com alguns poemes de la cantant Glòria Julià, a més de lletres pròpies. Al treball han comptat amb nombroses col·laboracions de músics coneguts com Biel Majoral, Joana Gomila, Pau Mas, Rafel Swing, entre d’altres. A més, varen treure un videoclip dirigit per l’actor Joan Miquel Artigues i produït per Gaizka Taro.
Aquest nou disc entremescla sons mediterranis amb ritmes llatins, rock, soul, reggae, etc. i pretén difondre la poesia catalana, remoure consciències i, alhora, ser un cant bell, fresc i entusiasmat.
Després dels moments durs que han passat tots els músics amb la pandèmia sumats a la maternitat de la seva cantant, s’han tornat ajuntar per fer alguns concerts i preparen un 3r disc.
***
Si voleu veure imatges de la visita guiada i de la vetlada musical ho podeu fer a la galeria.