Presentació llibre Voleu sales?

Ahir, al vespre, al Teatre Principal de Santanyí i organitzat per Lausa es presentà el llibre de Bàrbara Duran Bordoy Voleu sales? Pervivència i recuperació del cant de salers i quintos al Llevant, Migjorn i Pla de Mallorca.

Francesca Suau presentà el llibre.

La musicòloga i professora manacorina Bàrbara Duran ha elaborat un estudi sobre la pervivència i la recuperació del cant dels salers, cant propi del dia de Pasqua que ha desaparegut de moltes localitats i que tres poblacions del terme han recuperat.

Els salers de Calonge, s’Alqueria Blanca, i Santanyí, feren una mostra de les diferents tonades de les sales de cadascun d’aquests pobles.

Imatges: Joan Pinya

Si voleu veure més imatges de la presentació del llibre i de la mostra de cant podeu visitar la galeria.

II Jornades d’Estudis Locals

L’Ajuntament de Santanyí, juntament amb l’associació cultural LAUSA, organitzen les II Jornades d’Estudis Locals de Santanyí.

L’objectiu d’aquestes jornades és fomentar el coneixement i la difusió dels diferents aspectes socials i culturals del terme. Per això, anima investigadors, professionals, estudiants i persones interessades en la temàtica local, a participar-hi, bé com a comunicants, bé com a assistents.

Les Jornades es regiran per les bases següents:

1. El temes hauran d’emmarcar-se en el municipi de Santanyí, des de qualsevol dels camps de la investigació.

2. Les comunicacions hauran de ser en llengua catalana, originals i inèdites.

3. L’extensió màxima de les comunicacions serà de 20 fulls, incloses les imatges (en format JPG), els gràfics (en format Excel) i la bibliografia. Les comunicacions han d’estar escrites en word, amb lletra Times New Roman, cos 12 i interlineat d’1,5.

4. La data límit d’inscripció de les comunicacions és el dia 24 de juny de 2016. A la butlleta d’inscripció s’hi haurà d’adjuntar un resum de la comunicació, amb una extensió màxima d’un full, amb les dades següents: nom i llinatges, telèfon de contacte, adreça postal i adreça electrònica.

5. El termini per a la presentació de les comunicacions finalitzarà el dia 4 de novembre de 2016. Se n’haurà de presentar una còpia en paper i una còpia en suport informàtic. Les comunicacions seran redactades segons les normes de presentació que dicti l’organització, que es podran consultar a l’enllaç de les Jornades d’Estudis Locals de la web de l’Ajuntament de Santanyí.

6. L’entrega de la comunicació i del resum, dins el calendari establert, serà condició necessària per a la lectura de la comunicació i la seva posterior publicació.

7. Les Jornades d’Estudis Locals de Santanyí s’iniciaran amb una ponència inaugural.

8. Cada comunicant comptarà amb un temps d’entre 15 a 20 minuts per fer-ne l’exposició (l’organització es reserva el dret de fer canvis en cas que sigui necessari).

9. L’organització posarà a disposició dels comunicants que ho sol·licitin, l’equipament audiovisual adient.

10. Es lliurarà un certificat d’assistència a tots els inscrits que ho sol·licitin.

11. La Comissió Científica de les Jornades és l’encarregada de vetlar per la qualitat científica de les comunicacions. La Comissió Científica podrà decidir sobre la lectura i/o edició de les comunicacions presentades.

12. L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Santanyí es compromet a l’edició de les comunicacions que la Comissió Científica hagi seleccionades. El volum de les actes es presentarà en el marc de la Festa de Sant Andreu de 2017.

14. La presentació de comunicacions pressuposa l’acceptació de totes les bases.

Comissió científica:

Maria Barceló Crespí, historiadora.
Magdalena Gayà Vidal, biòloga.
Jaume Vadell Adrover, biòleg.
Joan Mas i Vives, filòleg.
Cristòfor Salom Garreta, arqueòleg.

Informació i inscripcions:

L’assistència a les Jornades d’Estudis Locals com a oient és oberta a tothom. La data límit d’inscripció a les Jornades acaba el 11 de novembre de 2016

Les persones interessades a obtenir crèdits de formació del professorat s’han d’inscriure al Portal de Personal (Centre de Professorat de Manacor) i seguir les instruccions que s’hi detallen.

Per a més informació us podeu adreçar a la web de l’Ajuntament de Santanyí  o a l’apartat del projecte d’aquest web.

El desenvolupament de les Jornades serà els dies 11 i 12 de novembre de 2016 al Local Parroquial de Calonge.

Llocs d’inscripció:

a/e: jornades@ajsantanyi.net
Registre general de l’Ajuntament de Santanyí (Plaça Major, 12 – Santanyí)